Vuosikertomus 2014

Suorat sijoitukset

Vastuullisuudesta kasvua ja innovaatioita

Suorissa sijoituksissa sijoituskohteena on yksittäinen kasvuyritys. Vastuullisuus huomioidaa sijoitusprosessin kaikissa vaiheissa sijoituksen valmistelusta kohdeyrityksestä irtautumiseen asti. Sijoituspäätöstä tehtäessä otetaan kantaa sijoituskohteen tapaan hoitaa yritysvastuuasioita, ja mahdolliset vaikuttamistarpeet huomioidaan jo tässä vaiheessa. Myös sopimusdokumentaatiossa tuodaan esiin Teollisuussijoituksen vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Mikäli yhtiön osalta on havaittu erityisiä, olennaisia yritysvastuuasioita, näistä voidaan ottaa erillinen maininta sopimuksiin.

Hallinnoitaessa sijoituksia vastuullisuusasioita pidetään mukana osana kohdeyrityksen kanssa käytävää dialogia. Teollisuussijoitus vaikuttaa aktiivisena omistajana yrityksen tapaan hoitaa yritysvastuuasioitaan muun muassa hallitustyöskentelyn kautta. Teollisuussijoitus on esimerkiksi pyrkinyt vaikuttamaan kaivoskohdeyhtiöidensä vastuullisuuteen nimittämällä hallitukseen jäseniä, joilla on vahva kokemus ympäristönäkökohdista.

Teollisuussijoituksen vuonna 2013 toteuttama kysely sijoituskohdeyhtiöille osoitti, että yritysvastuuseen ja sen kehittämiseen on kiinnitetty huomiota ja että suurella osalla yhtiöistä on julkilausuttuja periaatteita ja/tai käytäntöjä vastuullisuuteen liittyen. Kysely toteutetaan jatkossa määräajoin, ja näin se osaltaan edistää läpinäkyvyyttä sijoituskohdeyhtiöiden yritysvastuun edistämisessä.

Case: Aker Arctic Technology Oy

Teollisuussijoitus sijoitti joulukuussa 2013 Aker Arctic Technology Oy:öön (Aker Arctic) ja hankki enemmistöosuuden yhtiön osakekannasta. Maailmanlaajuisesti huippuluokan arktisen osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen on Suomelle tärkeää esimerkiksi arktisen liiketoiminnan kehittämisen ja huoltovarmuuskysymysten kannalta.

Aker Arctic toimii jäänmurtajien ja muiden arktisten alueiden laivojen suunnitteluun ja tekniseen konsultointiin erikoistuneena yhtiönä, joka työllistää noin 50 henkeä ja jonka liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa. Yhtiön asiakaskuntaa ovat globaalisti laivanvarustamot, öljy- ja kaasuyhtiöt, telakat ja laivojen suunnittelijat. Yhtiö palvelee asiakkaitaan laivojen mallikokeiden ja kehityshankkeiden lisäksi konsultoimalla, suunnittelemalla laivoja, tekemällä tutkimus- ja mittausmatkoja sekä tarjoamalla koulutusta jäätyvillä merialueilla tapahtuviin toimintoihin.

Aker Arcticin toimitusjohtaja Reko-Antti Suojanen kertoo yritysvastuun toteutumisesta yhtiössä:

Yritysvastuu Aker Arcticissa

Aker Arcticissa yritysvastuu kiteytyy onnistuneisiin ja rehellisiin toimintatapoihin. Olennaisimpia yhtiön yritysvastuuseen liittyviä teemoja ovat vastuullisuus sekä laadussa että toimintatavoissa, taloudellinen tulos ja kasvu, positiiviset sosiaaliset vaikutukset lähiympäristöön, yhtiön henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi sekä globaalit, erityisesti tuotteiden kautta kanavoituvat ympäristövaikutukset.

Ympäristö ja yhteiskunta

Aker Arctic huomioi niin toiminnassaan kuin suunnittelemissaan tuotteissa ympäristöasiat ja pyrkii olemaan edelläkävijä myös ympäristötekniikan osalta. Turvallisuus ja ympäristöystävällisyys ovat periaatteita, joita noudatetaan kaikessa yhtiön toiminnassa. Aker Arctic toimii aktiivisesti edistäen kotimaisen liiketoiminnan ja meriliikenteen kehittämistä, ja toiminta on myös kansainvälisillä markkinoilla yhtiön suomalaisten arvojen mukaista.

Aker Arctic on mukana hankkeissa, jotka tukevat suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä omalla toimialallaan ja markkina-alueellaan (mm. Team Arctic Finland). Lisäksi yhtiö tukee alan tutkimusta ja opiskelijoiden toimintaa osallistumalla tutkimuksen rahoitukseen, projekteihin sekä alan opetukseen. Aker Arctic on myös tukenut lahjoituksin ja stipendein opintoihin liittyviä toimintoja sekä yleishyödyllisiä tarkoituksia (urheiluseurat ja hyväntekeväisyys).

Hallintotapa

Aker Arcticilla on käytössä ISO9001:n mukainen laatujärjestelmä, jossa kuvataan yhtiön sisäiset johtamiskäytännöt. Yhtiön hallitukselle raportoidaan säännöllisesti yrityksen tilanne huomioiden myös ympäristö- ja henkilöstöasiat sekä yhteiskunnalliset suhteet. Yhtiössä noudatetaan YT-lain mukaisia toimintatapoja ja panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin sekä ammatilliseen kehittymiseen.

Yritysvastuun kehittäminen

Yhtiö ei vielä raportoi yritysvastuustaan erillisenä yritysvastuuraporttina, mutta suurta osaa toimintaan liittyvistä asioista rekisteröidään ja seurataan systemaattisesti. Raportoinnin toteuttaminen lähivuosien aikana on suunnitteilla.

Aker Arcticin pääomistajana Teollisuussijoitus voi tuoda konkreettisesti esille yhtiön toiminnan kannalta keskeisimpiä yritysvastuuasioita ja toimintatapoja, kuten esimerkiksi taloudelliseen vastuuseen ja sijoitustoiminnan vastuuseen liittyviä teemoja.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus