Vuosikertomus 2014

Sijoitukset rahastoihin

Aktiivista vuorovaikutusta

Rahastosijoituksissa sijoitetaan rahastoon, jota hallinnoi ulkopuolinen hallinnointiyhtiö ja jossa on Teollisuussijoituksen lisäksi useita sijoittajia. Sijoituspäätöstä tehtäessä otetaan kantaa hallinnointiyhtiön lähestymistapaan vastuullisessa sijoitustoiminnassa sekä yritysvastuuasioissa. Mahdolliset vaikuttamistarpeet huomioidaan jo sijoituksentekovaiheessa. Hallinnointiyhtiön sijoitustoiminnan lisäksi tutustutaan myös sen oman yritystoiminnan vastuullisuuteen. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat mukana sopimusdokumentaatiossa.

Teollisuussijoitus pitää säännöllisesti yhteyttä salkussaan oleviin rahastoihin ja ylläpitää keskustelua vastuullisesta sijoittamisesta. Yhteydenpidon kautta saadaan hyvä käsitys hallinnoijan vastuullisen sijoittamisen tasosta, kuva rahaston salkussa mahdollisesti olevista haasteellisista sijoituksista sekä voidaan tukea mahdollisissa kehityskohteissa. Keskustelemalla varmistetaan myös, että hallinnointiyhtiö on tietoinen Teollisuussijoituksen vastuullisen sijoittamisen politiikasta ja että se toimii sen mukaisesti. Hallinnoijan yritysvastuu- ja vastuullisen sijoittamisen politiikan kehittymistä seurataan rahaston toimikauden aikana, ja aktiivinen vuorovaikutus lisää molempien osapuolten tietämystä.

Vakiintuneita yritysvastuukäytäntöjä

Teollisuussijoituksen sijoituskohderahastojen hallinnointiyhtiöille tehdyn kyselyn perusteella vastuullisen sijoittamisen tietoisuus ja kehittäminen on hallinnointiyhtiöissä hyvällä tasolla. Valtaosalla kyselyyn vastanneista on julkilausuttuja periaatteita ja käytäntöjä vastuulliseen sijoittamiseen ja yritysvastuuseen liittyen.

Teollisuussijoitus on jatkanut vuonna 2014 vastuulliseen sijoittamiseen liittyvää keskustelua hallinnointiyhtiöiden kanssa. Pitkän aikavälin tavoitteena on näin vakiinnuttaa vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja käytäntöjä edelleen niin hallinnointiyhtiö- kuin sijoituskohdeyhtiötasolla.

Teollisuussijoituksen sijoitusjohtaja Riitta Jääskeläinen kertoo vastuullisesta sijoittamisesta Teollisuussijoituksen Rahastot-tiimin näkökulmasta:

Mitä erityispiirteitä rahastojen hallinnointiyhtiöiden yritysvastuuseen liittyy?

Rahastojen hallinnointiyhtiöiden yritysvastuu muodostuu kahdesta osiosta – hallinnointiyhtiöiden omasta vastuullisesta toiminnasta sekä vastuullisesta sijoitustoiminnasta, mikä kohdistuu rahastoyhtiöiden sijoituskohteisiin. Hallinnointiyhtiöiden omassa yritysvastuussa on kyse vastuullisuusasioista, jotka liittyvät pienten asiantuntijaorganisaatioiden toimintaan. Vastuullisessa sijoittamisessa puolestaan korostuvat sijoitusten valintaan, hallinnointiin, omistajaohjaukseen, kehittämiseen ja irtaantumiseen liittyvät seikat, jotka ovat samanlaisia kuin Teollisuussijoituksella sen omassa suorassa sijoitustoiminnassa.

Mitä etuja tai mahdollisuuksia yritysvastuun kehittäminen tuo hallinnointiyhtiöille?

Sijoitustoimintaa ohjaa tuottotavoite, ja vastuullinen sijoittaminen tukee hyvin tätä tavoitetta. Vastuullinen toiminta on kohdeyritykselle parhaimmillaan kilpailuetu ja innovaatioiden lähde, ja vastuullinen toiminta pienentää myös sijoittajan riskiä. Hyvä tuotto-odotus maksimoituu, kun huomioidaan perinteisen talousraportoinnin lisäksi myös muut ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyvät tekijät.

Miten kuvailisit yritysvastuuta suomalaisissa hallinnointiyhtiöissä?

Suomalaiset hallinnointiyhtiöt ovat usein ulkomaisia verrokkejaan pidemmällä vastuullisuusasioissa. Paljon on kuitenkin vielä tehtävänä, erityisesti siinä, miten yritysvastuuasioita kohdeyrityksissä saadaan hyödynnettyä riskienhallinnan lisäksi liiketoimintamahdollisuuksia tuovana asiana.

Näkymiä hallinnointiyhtiöiden yritysvastuuseen ja vastuulliseen sijoittamiseen

Vuoden 2014 aika Teollisuussijoituksen sijoituskohderahastojen hallinnointiyhtiöt ovat kukin tahollaan vieneet vastuullisen sijoittamisen toimintoja eteenpäin, ja yritysvastuuasiat kohdeyrityksissä ovat nousseet yhä useammin kohdeyritysten johdon asialistoille. Lähes kaikissa hallinnointiyhtiössä vastuullisen sijoittamisen toimintatavat alkavat vakiintua osaksi jatkuvaa sijoitusprosessia ja kohdeyritysten kehittämistä ja arvon kasvattamista.  

 

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus