Vuosikertomus 2014

Vastuullinen sijoittaminen

Teollisuussijoitus on vastuullinen sijoittaja ja omistaja, joka huomioi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat sijoituspäätöksiä tehtäessä, sijoituskohteiden hallinnoinnissa ja varainhoidossa. Teollisuussijoituksen hallitus on vahvistanut yhtiön vastuullisen sijoittamisen periaatteet:

Teollisuussijoitus...

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Sijoitustoiminnan vastuullisuus

Vastuullisessa sijoittamisessa lähtökohtana on vaikuttaa aktiivisesti ja rakentavasti olennaisiksi katsottuihin seikkoihin sekä toimia yhdessä sidosryhmien kanssa. Ensisijainen tavoite on keskustelemalla ja kannustimien avulla edistää toimintatapojen muuttamista yritysvastuulliseen suuntaan, mikäli epäkohtia havaitaan. Toimintatapojen muutoksessa sijoittaja voi parhaimmillaan auttaa omalla kokemuksellaan.

Teollisuussijoitus noudattaa vastuullisen sijoittamisen periaatteita kaikessa sijoitustoiminnassa, joka voidaan jakaa kolmeen osaan:

  • sijoitukset rahastoihin,
  • sijoitukset suoraan kohdeyrityksiin ja
  • yhtiön likvidin varallisuuden sijoitukset.

Vastuullisen sijoittamisen näkökulmina ovat niin uusien sijoitusmahdollisuuksien tunnistaminen kuin riskienhallinta. Sijoitustoiminnassa vastuullisuus on osa sijoitus- ja päätöksentekoprosessia, ja vastuullisuus on osa hyvää hallintotapaa. Vastuullisen sijoittamisen periaatteita noudatetaan myös suomalaisten instituutioiden varoja hallinnoitaessa tavoitteena mahdollisimman hyvä taloudellinen lopputulos.

Sijoituskohteiden yritysvastuun kehittymistä ja käytäntöjä seurataan hallitustyöskentelyn ja muun yhteistyön kautta. Vaikutusmahdollisuudet eri yritysvastuun osa-alueisiin vaihtelevat yrityskohtaisesti, sillä eri toimialoilla ja eri maantieteellisillä alueilla toimivien yritysten kohdalla korostuvat eri asiat.

Teollisuussijoitus toteutti vuonna 2013 sijoituskohdeyrityksilleen sekä sijoituskohderahastojensa hallinnointiyhtiöille kyselyn, jossa kartoitettiin niiden yritysvastuuta ja sen kehittämistavoitteita. Kyselyn tulokset osoittivat, että yritysvastuuseen ja sen kehittämiseen kiinnitetään huomiota ja että valtaosalla yhtiöistä on julkilausuttuja periaatteita ja käytäntöjä vastuulliseen sijoittamiseen ja yritysvastuuseen liittyen. Kysely toteutetaan jatkossa määräajoin, kahden vuoden välein, mikä osaltaan vahvistaa Teollisuussijoituksen tietämystä sijoituskohteidensa yritysvastuun pidemmän aikavälin tavoitteista ja suunnitelmista.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus