Vuosikertomus 2014

Vaikuttavuus ja
taloudellinen vastuu

Vaikuttavuutta riskinoton kautta

Teollisuussijoitus on valtion kokonaan omistama, erityistehtävää suorittava yhtiö, joka noudattaa toiminnassaan valtion omistajapoliittisia linjauksia. Valtion omistajapoliittiset tavoitteet perustuvat mahdollisimman hyvään yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kokonaistulokseen, jota arvioidaan ensisijaisesti sen perusteella, miten ja minkälaisilla kustannuksilla yhtiö täyttää yhteiskunnallisen palvelutehtävänsä. Valtion omistajapolitiikka perustuu yhtiön kaikki etutahot huomioon ottavaan omistaja-arvon kasvattamiseen kestävällä ja vastuullisella tavalla. 

Toiminnan tavoitteena on yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tuottaminen taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla. Vaikuttavuus toteutuu sijoitustoiminnan välillisinä vaikutuksina yhteiskuntaan ja talouteen, kuten yritysten kasvuna, uusina ja säilytettyinä työpaikkoina sekä talouden rakenteiden uudistumisena.

Yhtiön toiminnan tulee olla pitkällä aikavälillä liiketaloudellisesti kannattavaa, eli yhtiöön sijoitetun pääoman tulee reaalisesti kasvaa. Yhtiölle asetettujen vaikuttavuustavoitteiden saavuttaminen edellyttää riskinoton lisäämistä, ja riskit toteutuessaan voivat vaikuttaa yhtiön tuottotasoon.

Toimintaympäristön haasteellisuus on heijastunut viime vuosina myös Teollisuussijoituksen tulokseen. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna Teollisuussijoituksen toiminta on ollut kannattavaa.

Teollisuussijoituksen 19 toimintavuotta:

  • Teollisuussijoitus on kirjannut voittoa verojen jälkeen yhteensä 184 milj. euroa ja tappiota yhteensä 122 milj. euroa.
  • Valtion yhteensä 550 milj. euron sijoitukset Teollisuussijoitukseen ovat kasvaneet 597 milj. euron omaksi pääomaksi.
  • Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto valtiolle koko toiminta-ajalta on ollut positiivinen ollen noin 2 %.

Sijoitustoiminnan jatkuvuus ja kasvu on turvattu valtion pääomituksilla sekä Teollisuussijoituksen omalla tulorahoituksella. 

Sijoitustoiminnan jatkuvuus ja kasvu (31.12.2014)

Sijoitustoiminnan jatkuvuus ja kasvu (31.12.2014)
Avaintunnusluvut
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Konsernin sijoitukset ja sijoitussitoumukset yhteensä (milj. €) 744 763 719 670 667 603 559
Sijoituskohdeyrityksiä suoraan ja rahastojen kautta (kpl) 610 517 510 486 480 462 438
Konsernin tulos -43 -8 7 -13 -6 -12 -24
Konsernin oma pääoma 597 560 567 510 523 529 391
Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset 83 130 57 78 106 65 152
Valtion sijoitukset Teollisuussijoitukseen vuodesta 1995 yht. 550 470 470 420 420 420 270

Taloudellisia vaikutuksia pääomavirroista

Teollisuussijoitus on vaikuttanut merkittävästi pääomamarkkinoiden kehitykseen ja uusien rahastojen syntymiseen. Teollisuussijoituksen suorat taloudelliset vaikutukset koostuvat kohdeyhtiöihin ja -rahastoihin maksetuista suorista sijoituksista ja pääomakutsuista, tavaroiden ja palvelun toimittajille maksetuista maksuista, henkilöstökuluista, maksetuista tuloveroista sekä investoinneista. Sidosryhmiin kohdistuvia välittömiä taloudellisia vaikutuksia on havainnollistettu alla.

Sidosryhmäkohtaiset taloudelliset pääomavirrat, t€
2014 2013 2012 2011 2010
Asiakkaat Liikevaihto 10 350
Kohdeyhtiöt Maksetut suorat sijoitukset -39 884 -36 965 -24 611 -48 036 -52 637
Suorien sijoitusten takaisinmaksut ja luovutustulot 8 201 7 673 7 594 11 998 3 553
Kohderahastot Maksetut pääomakutsut pääomasijoitusrahastoihin -61 584 -43 927 -57 513 -57 956 -60 427
Pääomasijoitusrahastojen pääomanpalautukset ja voitonjako 58 324 54 406 28 598 40 992 28 078
Tavaroiden ja palvelujen toimittajat Materiaalit ja palvelut 4 185
Liiketoiminnan muut kulut 4 309 2 563 2 327 2 516 2 461
Henkilöstö Palkat ja palkkiot 6 099 2 855 2 800 2 374 2 386
Eläkekulut 1 070 459 471 425 389
Muut henkilösivukulut 255 162 118 114 110
Henkilöstökulut yhteensä 7 423 3 476 3 389 2 913 2 886
Julkinen sektori Tuloverot 142 0 0 519 20
Yleishyödylliset tahot Annetut lahjoitukset 4 2 2 2 4
Osakkeenomistajat Omistajille maksetut osingot 0 0 0 0 0
Investoinnit Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 746 21 650 67 0

Vuoden 2014 lukuihin sisältyy konsernitilinpäätökseen yhdistelty Aker Arctic Technology Oy, jonka toimialana on laivojen suunnittelu ja suunnitteluun liittyvät testauspalvelut. Yhtiön toimiala poikkeaa Teollisuussijoituksen muusta toiminnasta, ja yhdistelyllä oli vaikutus konsernin tilikauden 2014 tuloslaskelman ja taseen rakenteeseen, sisältöön sekä edelliseen tilinpäätökseen vertailukelpoisuuteen.  

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus