Vuosikertomus 2014

Sisäiset toimintatavat

Teollisuussijoituksen toiminnasta säädetään lailla ja asetuksella. Vuoden 2013 lopussa hallitus antoi esityksen eduskunnalle laiksi Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain muuttamisesta. Laki tuli voimaan 15. päivänä tammikuuta 2014. Lakimuutoksen myötä Teollisuussijoituksen toiminta laajeni siten, että yhtiö voi toteuttaa ja hallinnoida teollisuuspoliittisin perustein tehtäviä sijoituksia ja osakehankintoja. Teollisuussijoituksen pääomasijoitustoiminta jatkuu entisellään. 

Teollisuussijoituksen toimintaa ohjaavat muun muassa vuosittain vahvistettava sijoitussuunnitelma, yhtiön riskienhallintapolitiikka, puolueettomuusohje, sisäpiiriohje, ohje yrityskaupan ilmoitusvelvollisuudesta ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Sisäisissä toimintatavoissa kiinnitetään erityistä huomiota hyvään hallintotapaan ja toiminnassa noudatetaan Suomen pääomasijoitusyhdistyksen läpinäkyvyys- ja avoimuussäännöstöjä, Code of Conduct -säännöstöä sekä sisäisiä dokumentoituja ohjeita. Teollisuussijoitus raportoi vuodesta 2014 alkaen myös verojalanjäljestään.

Sijoitussuunnitelma

Teollisuussijoituksen sijoituspolitiikan raamit määritetään yhtiötä säätelevässä laissa ja asetuksessa. Yhtiön hallitus päättää vuosittain yhtiön toimintasuunnitelmasta, jossa määritetään tarkempi allokaatiokohtainen sijoitussuunnitelma seuraavalle vuodelle.

Yhtiön sijoitustoiminnan pääpainopisteenä ovat kasvuvaiheen sijoitukset, joihin sijoitussalkku painottuu noin 70 prosenttisesti. Sijoituksia tehdään myös varhaisempaan sekä kehittyneempään vaiheeseen. Sijoitusten pääpaino kohdistuu Suomessa oleviin tai suomalaisiin kohteisiin. Perustavoitteena on, että sijoitusten tulee välittömästi tai välillisesti hyödyntää suomalaista yhteiskuntaa. Sijoitussalkku on eritelty yhtiön verkkosivuilla.

Sijoitusprosessi

Toiminnan luotettavuuden ja riskienhallinnan edistämiseksi yhtiön sisäiset toimintatavat on luotu prosesseiksi, joissa keskeiset toimenpiteet, vastuut ja kontrollit on määritetty ja kuvattu. Tärkein toiminnallinen prosessi on sijoitusprosessi.

Teollisuussijoituksen sijoitusprosessi

Sijoitusprosessi

Sijoitusten keskeinen valmistelu ja seurantavastuu on sijoitustiimeillä. Johtoryhmä arvioi sijoitusesitykset, minkä jälkeen hallitus päättää sijoituksista. Johtoryhmä päättää sijoituksen toteutuksesta sekä sijoituksista irtautumisista. Sijoitustiimit hallinnoivat ja sijoitustoiminnasta riippumaton back office seuraa sijoitussalkun kaikkia kohteita. Sijoitusprosessiin sisältyy useita dokumentoituja kontrolleja, joista vastaa back office. Yhtiön hallitukselle raportoidaan säännöllisesti sijoitusten kehittymisestä sekä erikseen sijoitusten riskeistä.

Sijoitusprosessin eri vaiheet ja vastuut:

  1. Hankevirran generointi (sijoitustiimi)
  2. Sijoituksen valmistelu (sijoitustiimi)
  3. Sijoitusesitys johtoryhmälle (sijoitustiimi, johtoryhmä)
  4. Sijoituspäätös hallitukseen (hallitus)
  5. Sijoituksen toteutus (sijoitustiimi, johtoryhmä, hallitus)
  6. Sijoitusten seuranta ja hallinnointi (sijoitustiimi, johtoryhmä, hallitus)
  7. Sijoituksesta irtautuminen (sijoitustiimi, johtoryhmä, hallitus) 

Riskienhallintapolitiikka

Hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka määrittää yhtiön riskienhallinnan periaatteet, riskienmäärittelyt ja -luokittelut, keskeiset roolit ja vastuunjaot sekä seuranta- ja raportointikäytännöt. 

Riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa että yhtiössä kannetut riskit ovat oikeassa mittasuhteessa Teollisuussijoituksen riskinkantokykyyn nähden. Riskienhallinnan tavoitteena on turvata se, että yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit tunnistetaan ja arvioidaan, että niihin reagoidaan sekä että niitä hallitaan ja seurataan.

Toimintaohjeita

  • Puolueettomuusohje: Hyvän hallintotavan mukaisesti yhtiön toiminnan on oltava avointa ja siten hoidettua, että ulkopuolisilla tahoilla säilyy luottamus yhtiön toimintaan. Nämä näkökohdat korostuvat erityisesti julkisomisteisessa yhtiössä. Yhtiön käytössä ovat henkilökunnan ja hallituksen riippumattomuutta ja esteellisyyttä käsittelevät ohjeet. Hyvän hallintotavan mukaisesti asiaa hoitavien henkilöiden on oltava riippumattomia hoidettavaan asiaan liittyvistä seikoista.
  • Sisäpiiriohje: Ohje perustuu arvopaperimarkkinalakiin ja sitä täydentäviin ohjeisiin ja määräyksiin, ja sen tarkoituksena on edistää sijoitustoiminnan julkista luotettavuutta. Sisäpiiriohjeen avulla lisätään myös yhtiön henkilökunnan ja sen intressipiirissä muutoin toimivien henkilöiden tietämystä sisäpiirimääräyksistä niin, ettei määräyksiä tahattomastikaan rikota. Ohje koskee kaikkia yhtiön palveluksessa olevia henkilöitä. Vaikka Teollisuussijoitus ei itse ole listayhtiö, se käsittelee usein sisäpiirintiedoksi luokiteltavia tietoja. Siksi on tärkeää määritellä toimintatavat, joilla varmistetaan, että yhtiössä toimivat tunnistavat sisäpiiriasemansa ja tietävät, miten sisäpiirintietoja hallitaan ja miten sisäpiiriläisten kaupankäyntiä rajoitetaan.
  • Ohje yrityskaupan ilmoitusvelvollisuudesta: Teollisuussijoituksen pääomasijoitukset voivat edellyttää ns. yrityskauppailmoituksen tekemistä ja kilpailuviranomaisen lupaa. Henkilöstölle annetussa ohjeistuksessa kuvataan toimintamallit, joiden mukaan toimittaessa yritysjärjestelyjen ilmoitusvelvollisuus ja lupatarpeet tulevat asianmukaisesti huomioiduksi.

Hankinnat

Yhtiön hankinnat painottuvat asiantuntijapalveluihin. Sijoitustoiminnan tehokkaassa toteuttamisessa käytetään esimerkiksi ulkopuolisia due diligence -palveluja, lakipalveluja ja toimialaosaamiseen liittyviä palveluja, esim. uusien toimialojen ja niihin liittyvien sijoitusmahdollisuuksien kartoitukseen liittyviä konsultointipalveluja.

Merkittävät investoinnit ja palveluhankinnat pyritään suunnittelemaan etukäteen seuraavan vuoden budjetin ja liiketoimintasuunnitelman valmistelussa. Yhtiön hallitus päättää vuosittain budjetista ja liiketoimintasuunnitelmasta ja operatiivinen johto budjettiin sisältyvien hankintojen toteuttamisesta. Toimitusjohtaja voi päättää yksittäisistä vuosibudjettiin kuulumattomista hankinnoista. Merkittävät hankinnat kilpailutetaan, ja niitä valmistelee aina useampi henkilö.

Green Office

Teollisuussijoitus on osallistunut WWF:n Green Office -ohjelmaan vuodesta 2010 lähtien, ja yhtiölle myönnettiin Green Office -sertifikaatti vuonna 2012. Ohjelman tavoitteena on toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen.

Green Office -toimiston tavoitteena on jatkuva ympäristöjärjestelmän kehittäminen ja henkilöstön ympäristötietoisuuden parantamiseen. Teollisuussijoitus pyrkii toiminnassaan edistämään kestävää kehitystä, ja toimintatapojen ympäristöystävällisyyttä seurataan muun muassa kulutustapamittarilla, työmatkaseurannalla sekä sähkön ja paperin kulutusta seuraamalla. Indikaattoritiedot raportoidaan vuosittain WWF:lle.

WWF Green office

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus