Vuosikertomus 2014

Olennaiset teemat

Teollisuussijoituksen yritysvastuun olennaiset teemat ja tunnusluvut on määritelty olennaisuusanalyysillä yhteistyössä yritysvastuun asiantuntijan, ToFuture Oy:n, kanssa. Teemat on kartoitettu muun muassa omistajaohjauksen vuorovaikutukseen, kohdeyritys- ja kumppanuustyytyväisyystutkimuksen ja yrityskuvatutkimuksen tuloksiin perustuen sekä yhtiön omien näkemysten pohjalta. Teemojen olennaisuutta seurataan yhtiön liiketoiminnan ja sidosryhmiltä saadun palautteen kautta.

Teollisuussijoituksen olennaiset vastuullisuuden teemat

Yritysvastuun olennaiset teemat

Sidosryhmävuorovaikutus

Teollisuussijoituksen sidosryhmät edustavat sijoitustoimintaan, yhteiskuntaan, omistajaan ja henkilöstöön liittyviä sidosryhmiä. Yrityskuva- ja kumppanuustyytyväisyystutkimuksen avulla kartoitetaan sidosryhmien yhtiön toiminnalle asettamia odotuksia sekä vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Teollisuussijoituksen sidosryhmäareenat

 • Liiketoiminta-areena
  Liiketoiminta-areenan odotuksen kohdistuvat erityisesti vastuulliseen sijoitustoimintaan ja sisäisiin toimintatapoihin, joiden kautta varmistetaan toiminnan korkea laatu ja luottamuksellisuus ja jotka takaavat lakien ja säädösten noudattamisen. Teollisuussijoituksen tavoite on olla luotettava ja asiantunteva kumppani ja kasvun mahdollistaja.
 • Yhteiskunta-areena
  Yhteiskunnallisen sektorin odotukset ovat hyvin keskeisiä, sillä Teollisuussijoitus on julkisomisteinen yhtiö, joka hallinnoi valtion ja muiden sijoittajien varallisuutta. Odotukset painottuvat vaikuttavuuteen ja vastuulliseen sijoittamiseen. Teollisuussijoituksen toiminnan välilliset vaikutukset heijastuvat muun muassa elinkeinotoiminnan ja innovaatioiden edistämiseen ja työpaikkojen lisääntymiseen.
 • Omistaja-areena
  Teollisuussijoituksen tavoitteena on pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen ja omistaja-arvon lisääminen. Omistajien odotukset painottuvat toiminnan vaikuttavuuteen ja taloudelliseen vastuuseen. Taloudellisten sekä vaikuttavuuteen liittyvien tulosten saavuttaminen vaikuttaa omistajien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja käytettävissä oleviin resursseihin.
 • Sisäinen areena
  Sisäisten sidosryhmien odotukset painottuvat vaikuttavuuteen ja talouteen sekä vastuulliseen toimintaan ja henkilöstöpolitiikkaan. Sisäisen areenan odotuksia mitataan muun muassa henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksella, joka toteutetaan säännöllisin väliajoin. Teollisuussijoituksen keskeiset tavoitteet työnantajana liittyvät vastuullisuuteen ja luotettavuuteen.

Yrityskuvatutkimus

Teollisuussijoitus on toteuttanut yrityskuvatutkimuksen kolmen vuoden välein vuodesta 2006 lähtien. Yrityskuvatutkimuksessa on selvitetty muun muassa yhtiön tunnettuutta ja palvelumielikuvaa sidosryhmien keskuudessa. Vuonna 2011 käynnistettiin yrityskuvatutkimuksen rinnalla kohdeyritys- ja kumppanuustyytyväisyystutkimuksen toteutus, jossa kartoitettiin koettua yhteistyötä erityisesti palvelun laadun ja hyödyllisyyden kannalta.

Kaksi edellä mainittua tutkimusta yhdistettiin vuonna 2014 ja toteutettiin yhtenä yrityskuva- ja asiakastyytyväisyystutkimuksena. Tämä tutkimus toteutetaan jatkossa kahden vuoden välein.

Henkilöstön odotuksia ja työtyytyväisyyttä mitataan henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksella, joka toteutetaan kahden vuoden välein.

Vuoden 2014 yrityskuvatutkimuksen tuloksia

Vuonna 2014 toteutetussa yrityskuvatutkimuksessa kokonaistulokset kehittyivät myönteisesti. Kokonaisarvosanaksi muodostui 3,8 asteikolla 1–5.

Tutkimustulokset osoittivat, että Teollisuussijoituksen rahoitus on ollut useasti ratkaisevassa roolissa hankkeiden toteutumisen kannalta. Yhtiötä arvostetaan erityisesti rahoitusosaamisesta ja hyvään hallintotapaan liittyvästä osaamisesta sekä luotettavuudesta yhteistyökumppanina. Vastanneiden mukaan valtion pääomasijoitustoimintaa harjoittavista toimijoista Teollisuussijoitus tunnetaan parhaiten, ja selvä enemmistö vastaajista kertoi voivansa suositella Teollisuussijoitusta.

Yrityskuvatutkimustuloksiin perustuva sanapilvi

Yrityskuvatutkimustuloksiin perustuva sanapilvi Teollisuussijoituksesta

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus