Vuosikertomus 2014

Henkilöstö

Osaava, ammattitaitoinen ja luotettava 

Teollisuussijoituksen henkilöstöjohtamisen tavoitteena on sitoutunut ja asiantunteva sijoitusorganisaatio, jossa on korkea työtyytyväisyys.

Teollisuussijoituksen henkilöstö vuoden 2014 lopussa:

  • yhteensä 31 vakinaista ja 1 määräaikainen työntekijä
  • naisia 13, miehiä 19
  • henkilöstön määrä kasvanut kahdella työntekijällä vuodesta 2013
  • henkilöstön vaihtuvuus 3,2 %
  • työsuhteiden kesto keskimäärin 6,9 vuotta
  • 78 %:lla on yksi tai useampi korkeakoulututkinto
  • 88 %:lla talouden tai tekniikan alan koulutus

Teollisuussijoituksen henkilöstö vuosina 2007-2014

Henkilöstö

Ammattitaidon kehittäminen

Henkilöstösuunnittelua toteutetaan voimassa olevien strategioiden, toimintasuunnitelman ja budjetin puitteissa. Toimitusjohtaja ja tiimien vetäjät vastaavat henkilöstösuunnittelusta tiimi- sekä johtoryhmätasolla, ja henkilöstöhallinto on mukana edistämässä proaktiivista ja pitkäjänteistä henkilöstöpolitiikkaa.

Vuosittain käytävät kehityskeskustelut, joiden piiriin kuuluu koko henkilöstö, toimivat tiedonvaihtokanavana työntekijöiden ja esimiesten välillä, ja niiden tavoitteena on henkilöstön motivointi ja työyhteisön kehittäminen. Keskusteluissa käydään läpi työntekijöiden ja heidän tehtäviensä edellyttämä osaaminen ja kehitystarpeet. Prosessin tarkoitus on johtamisjärjestelmän osana konkretisoida yhtiön strategisten tavoitteiden toteutus ja ohjaus yksikkö- ja henkilötasolle. 

Teollisuussijoitus kannustaa henkilöstöään kouluttautumiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kehittämistä koordinoidaan tiimitasolla, ja vuosittain tehtävässä toimintasuunnitelmassa määritetään tärkeimmät koulutus- ja kehitystarpeet.

Vuonna 2014 Teollisuussijoituksen työntekijöistä seitsemän osallistui kokopäiväisiin koulutustilaisuuksiin, joista kertyi yhteensä 40 koulutuspäivää. Näiden lisäksi henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua erilaisiin lyhyempiin koulutus- ja seminaaritilaisuuksiin.

Palkitseminen

Palkitsemisessa noudatetaan valtion omistajaohjauksen valtionyhtiöitä koskevan palkitsemiskannanoton (13.8.2012) periaatteita, ja palkitsemisjärjestelmä koskee kaikkia Teollisuussijoituksessa vakinaisessa työsuhteessa olevia henkilöitä.

Palkitseminen muodostuu peruspalkasta ja vuosibonuksesta:

  • Peruspalkka on kokonaispalkka, joka sisältää rahapalkan sekä mahdolliset luontoisedut. Tehtäväkohtainen palkka perustuu tehtävän vaativuuteen ja työsuoritukseen.
  • Vuosibonus määräytyy vuositason palkitsemistavoitteiden toteutumisen perusteella. Palkitseminen perustuu etukäteen asetettuihin, mitattaviin ja riittävän vaativiin kriteereihin. Hallitus asettaa tavoitteet ja arvioi jälkikäteen niiden saavuttamistason. Tavoitteet ovat omistaja-arvoa ja erityistehtävän toteutumisen tavoitteita edistäviä.

Teollisuussijoituksen kulurakenne ja palkitseminen ovat vuonna 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta toteutetun kansainvälisen arvioinnin mukaan maltillisella tasolla verrokkiorganisaatioihin nähden. Vuonna 2014 maksetut kannustinpalkkiot henkilöstölle vuodelta 2013 olivat yhteensä noin 270 000 euroa. Kannustinjärjestelmän palkitsemisen enimmäismäärä on 8-30 % kiinteästä palkasta. 

Tasa-arvotyö

Tasa-arvotyössä keskeinen periaate on henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu. Yhtiön tasa-arvosuunnitelma laadittiin vuonna 2013. Hankkeen toteuttamisesta vastasi tasa-arvotyöryhmä, joka edusti kaikkia henkilöstöryhmiä. Yhtiön vuosittaisen toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä päätetään erikseen tasa-arvotyöryhmän kokoonpano seuraavalle vuodelle ja seurataan sekä arvioidaan tasa-arvosuunnitelman toteutumista.

Työpaikan tasa-arvotilannetta kartoitetaan muun muassa henkilöstötutkimuksen.

Työhyvinvointi ja -tyytyväisyys

Yhtiössä käydään vuosittain kehityskeskustelut ja tehdään säännöllisesti henkilöstötutkimus. Henkilöstön työtyytyväisyystutkimus on toteutettu vuodesta 2009 alkaen, ja se toteutetaan 1-2 vuoden välein. Tämän lisäksi voidaan toteuttaa muita täydentäviä, esimerkiksi työilmapiiriin liittyviä tutkimuksia tarpeen mukaan. Työtyytyväisyystutkimuksen avulla kartoitetaan yhtiön vahvuus- ja kehittämisalueita, ja tutkimuksen tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Vuonna 2014 toteutetussa työtyytyväisyystutkimuksessa saavutettiin erittäin hyvä kokonaistulos, jossa työhyvinvointi nousee esille selvänä vahvuutena ja myös henkilöstön osaaminen saa korkean tuloksen. Muiksi vahvuuksiksi mainittiin muun muassa sukupuolten välisen tasa-arvon ja vastuullisuuden toteutuminen. 

Toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota perustamalla työryhmä, jossa oli edustettuna organisaation eri toiminnot mahdollisimman laaja-alaisesti. Työryhmän tavoitteena oli toiminnan entistä henkilöstölähtöisempi kehittäminen.

Työhyvinvointia edistetään myös vuosittaisilla TYHY-tapahtumilla, ja henkilöstön erilaiset elämäntilanteet huomioidaan joustavalla henkilöstöpolitiikalla.     

Työterveyshuolto

Teollisuussijoituksen työntekijät ovat työterveyshuollon piirissä. Työterveyshuollosta vastaavan tahon kanssa on laadittu työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille 2014–2016. Työterveyshuollossa painotetaan erityisesti ennaltaehkäisevää toimintaa muun muassa ergonomiaselvitysten ja terveystarkastusten muodossa. Vuonna 2014 tapahtui yksi työmatkaan liittyvä tapaturma. Sairauspoissaoloprosentti vuonna 2014 oli noin 1,6 %, mikä on selvästi alle rahoitustoimialan keskiarvon Suomessa (EK:n työaikakatsaus 2013).

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus