Vuosikertomus 2014

GRI-sisältöindeksi

Yritysvastuun raportointijakso on vuoden 2014 tili­kausi. Raportti kattaa Teollisuussijoituksen oman toiminnan, jossa laskentarajana on yhtiön juridinen kokonaisuus. Teollisuussijoituksella on  17.12.2013 alkaen enemmistöosuus (66,4 %) Aker Arctic Technology Oy:n (Aker Arctic) osakekannasta. Yritysvastuuraportissa Aker Arcticin yritysvastuuta käsitellään raportin Suorat sijoitukset -osiossa.   

Raportissa kuvataan Teollisuussijoituksen vastuullisen sijoittamisen periaatteet sekä toimintatavat sijoituskohteiden rajapinnassa. Vastuullisuutta pyritään edistämään sekä yhtiön omissa toiminnoissa että soveltuvin osin kohdeyritystasolla. Yritysvastuuraportti laaditaan vuosittain, ja ensimmäisen raportointi toteutettiin vuonna 2011. Yritysvastuuraportoinnin yhteydessä julkaistaan myös selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, joka on yhtiön verkkosivuilla.

Ra­portoinnissa käytetään viitekehyksenä Valtioneuvoston päätöksen (3.11.2011) mukaista yritysvastuun raportointimallia listaamattomille valtio-omisteisille yhtiöille. Lisäksi raportoinnissa hyödyn­netään GRI G3 C-tason ra­portointiviitekehystä sekä soveltuvin osin GRI:n rahoitusalan toimialakohtaisen lisäosan (Finan­cial Services Sector Supplement, FSSS) tun­nuslukuja. Raportin taloudelliset tunnusluvut perustuvat tilintarkastettuun tietoon.

​Global Reporting Initiative (GRI) tuottaa kattavan yhteiskuntavastuuraportoinnin viitekehyksen, jota käytetään laajalti ympäri maailmaa. Viitekehys määrittelee periaatteet ja indikaattorit, joiden avulla organisaatiot voivat mitata ja raportoida taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia sekä ympäristövaikutuksia. GRI on sitoutunut jatkuvasti kehittämään ja lisäämään raportointiohjeiston käyttöastetta.

Linkki VnP kohta Selite
1. Strategia ja analyysi
1.1 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus
1.2 Vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien kuvaus Teollisuussijoitus 1.2
Vastuullisuus
Olennaiset teemat
2. Organisaation taustakuvaus
2.1-2.9 Perustiedot Teollisuussijoituksesta Teollisuussijoitus 1.1
Vaikuttavuus ja taloudellinen vastuu
Henkilöstö
Laadintaperiaatteet
2.10 Raportoinijaksolla saadut palkinnot Ei palkintoja
3. Raportoinnin kuvaus
3.1-3.8 Raportin kuvaus, laajuus ja laskentarajat GRI-sisältöindeksi 9.1; 9.2
Olennaiset teemat
3.10. Aikaisemmista raporteista poikkeavan tiedon syyt ja vaikutukset Vaikuttavuus ja taloudellinen vastuu
GRI-sisältöindeksi
3.12. GRI sisältövertailu GRI-sisältöindeksi 9.2.5
4. Hallintokäytännöt ja sitoumukset
4.1-4.4 Hallinto Hallinto 1.2
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Sisäiset toimintatavat
4.14-4.16 Sidosryhmävuorovaikutus Olennaiset teemat 1.3
Tunnusluvut
TALOUDELLINEN VASTUU
Johtamistavan kuvaus Vaikuttavuus ja taloudellinen vastuu 1.2
Sisäiset toimintatavat
EC1 Suora tuotettu taloudellinen lisäarvo Vaikuttavuus ja taloudellinen vastuu 2.1.1; 2.2; 2.2.1; 2.2.2
EC4 Valtiolta saadut merkittävät avustukset Vaikuttavuus ja taloudellinen vastuu
EC9 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset Vaikuttavuus 2.2.4
YMPÄRISTÖVASTUU
Johtamistavan kuvaus Sisäiset toimintatavat 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3
Vastuullinen sijoittaminen
EN26 Aloitteet, joiden tarkoituksena on vähentää tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksia Sisäiset toimintatavat 4.2.6 Osittain
SOSIAALINEN VASTUU
Johtamistavan kuvaus Henkilöstö 1.2; 3.1
Työntekijöitä ja työolosuhteita koskevat käytännöt
LA1 Työvoima jaotettuna työsuhteen, työsopimuksen ja sukupuolen mukaan Henkilöstö 3.2.1; 3.2.2; 3.2.5
LA2 Vaihtuvuus Henkilöstö 3.2.3; 3.2.4
LA7 Tapaturmataajuus, poissaolot, työpaikalla aiheutuneet kuolemantapaukset Henkilöstö 3.8.1 - 3.8.3
LA10 Koulutustuntien määrä jaoteltuna henkilöstöryhmän ja sukupuolen mukaan Henkilöstö 3.6.2 Osittain
LA11 Koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Henkilöstö 3.6.2
LA12 Kehityskeskustelujen piirissä olevien osuus Henkilöstö 3.6.1
LA13 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien koostumus Henkilöstö 3.4.1; 3.4.2
Yhteiskunta
SO1 Paikallisyhteisöihin liittyvät kehitysohjelmat Vaikuttavuus 5.2.1
Korruptio
Lahjonnan ja korruption vastaiset toimintaperiaatteet ja käytännöt Sisäiset toimintatavat 5.2.1
Poliittinen vaikuttaminen Olennaiset teemat Osittain
Määräysten mukaisuus Sisäiset toimintatavat
SO6 Poliittisille puolueille, poliitikoille ja muille vastaaville instituutioille annettu taloudellinen tuki Ei tukia eikä lahjoituksia poliittisille tahoille
SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet ja oikeuden päätökset 5.4.1; 5.5 Ei kilpailuoikeudellisiin säännöksiin liittyviä oikeustoimia
Tuotevastuu
PR5 Asiakastyytyväisyys Olennaiset teemat 6.1
GRI:n rahoitusalan toimialakohtainen lisäosa
Lähestymistapa rahoitusalan tuotteiden ja palveluiden johtamiseen
FS1 Yhteiskuntavastuun politiikat liiketoiminnoissa Vastuullisuus
Vastuullinen sijoittaminen
FS2 Ympäristö- ja sosiaalisen vastuun riskien arviointi liiketoiminnoissa Sisäiset toimintatavat
FS3 Menettelytavat asiakkaiden yhteiskuntavastuun sopimuksenmukaisuuden valvontaan Vastuullisuus
Vastuullinen sijoittaminen
FS4 Menettelytavat henkilöstön yhteiskuntavastuuosaamisen lisäämiseen Henkilöstö
Vastuullisuus
Sisäiset toimintatavat
FS5 Vuorovaikutus asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden tai sijoittajien kanssa liittyen yhteiskuntavastuun riskeihin ja mahdollisuuksiin Olennaiset teemat 1.3
Vastuullinen sijoittaminen
Tuoteportfolio
FS6 Tuoteportfolion jakauma Sijoitustoiminta
FS8 Erityistä ympäristöhyötyä tuottavien tuotteiden ja palveluiden kokonaisarvo Vaikuttavuus
Aktiivinen omistajuus
FS10 Vuorovaikutus ympäristö- ja sosiaalisissa kysymyksissä arvopaperisalkkuun kuuluvien yritysten kanssa Vastuullinen sijoittaminen
Olennaiset teemat
FS11 Sijoituskohteiden positiivinen tai negatiivinen arvottaminen Vastuullinen sijoittaminen

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus