Vuosikertomus 2014

Vastuullisuus

Vastuullinen sijoittaja ja omistaja

Teollisuussijoitus edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin ja kansainvälisesti verkottuen suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Kasvun edesauttaminen pysyvästi ja kestävästi toteutuu parhaiten, kun yritysvastuuasiat huomioidaan niin yhtiön omassa kuin sijoituskohteiden toiminnassa. Tämä tarkoittaa ympäristöllisten, sosiaalisten sekä talouteen ja hallintoon liittyvien asioiden huomioimista kaikilla toiminnan tasoilla.

Teollisuussijoituksen toiminnasta säädetään lailla ja asetuksella, ja toiminnan on oltava pitkällä aikavälillä liiketaloudellisesti kannattavaa. Teollisuussijoituksen toimintaa ohjaavat muun muassa:

  • vuosittain vahvistettava sijoituspolitiikka,
  • yhtiön riskienhallintapolitiikka,
  • puolueettomuusohje,
  • sisäpiiriohje,
  • ohje yrityskaupan ilmoitusvelvollisuudesta ja
  • vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Teollisuussijoitus on Suomen pääomasijoitusyhdistyksen (FCVA) ja eurooppalaisen pääomasijoitusalan kattojärjestön (EVCA) jäsen ja noudattaa toiminnassaan niiden jäseniltään edellyttämiä eettisiä ja hyvään hallintotapaan liittyviä säännöksiä.

Teollisuussijoitus on Finsif – Finland's Sustainable Investment Forum ry:n jäsen. Finsif ry on suomalaisten sijoittajien perustama yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista. Vastuullisessa sijoittamisessa on keskeistä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat sijoituspäätöksiä tehtäessä sekä varainhoidossa. 

Vastuullisuusteemoja vuonna 2014

Keskeisiä vastuullisuusteemoja olivat vuonna 2014 yhtiön omien vastuullisuuskäytäntöjen ylläpitäminen ja vastuullisen sijoittamisen osaamispohjan vahvistaminen, aktiivinen vuorovaikutus sijoituskohdeyritysten ja -rahastojen hallinnointiyhtiöiden kanssa sekä osallistuminen Kestävän kaivostoiminnan verkoston toimintaan.

Vastuullisuuden toteutumista edistetään kahdella tasolla; yhtiön omassa sekä sijoituskohteiden toiminnassa. Vastuullisuusvuorovaikutusta ylläpidetään sidosryhmissä, ja tätä kautta nostetaan yritysvastuuta aktiivisen keskustelun ja kehittämisen kohteeksi. Teollisuussijoitus voi myös jakaa toimialakohtaisia käytännön kokemuksia ja mahdollisia haasteita yritysvastuun kehittämiseen liittyen sijoituskohdeyhtiöiden rajapinnassa. Tämän työn jatkaminen ja kehittäminen on keskeinen osa myös tulevaisuuden vastuullisuustyötä.

Vuosittain toteutetulla koulutuksella vastuullisen sijoittamisen osaamisen vahvistaminen on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. Henkilöstölle järjestettiin myös vuonna 2014 vastuullisen sijoittamisen työpaja, joka toteutettiin yhteistyössä ulkopuolisen konsultin kanssa. 

Teollisuussijoituksen on kartoittanut sijoituskohdeyhtiöiden sekä -rahastojen hallinnointiyhtiöiden yritysvastuun ja vastuullisen sijoittamisen käytäntöjä tulevaisuuden näkymineen kyselytutkimuksella. Kysely toteutetaan jatkossa määräajoin. Erillistä yritysvastuuraportointia ei sijoituskohdeyhtiöiltä tässä vaiheessa edellytetä. 

Teollisuussijoitus on ollut Kestävän kaivostoiminnan verkoston jäsen sen perustamisesta lähtien. Verkoston toiminnalla edistetään Suomen kehittymistä kestävän kaivostoiminnan edelläkävijämaaksi ja houkuttelevaksi investointikohteeksi, jossa kaivostoiminta menestyy luontoarvot, kulttuurisen ja sosiaalisen toimintaympäristön sekä muut elinkeinot huomioiden. 

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus