Vuosikertomus 2014
Taseen liitetiedot
8 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
KONSERNI
Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Konserni-liikearvo Yhteensä
Hankintameno 1.1.2014 836 060 449 464 2 873 821 4 159 345
Lisäykset 365 749 0 0 365 749
Vähennykset 0 0 0 0
Siirrot erien välillä 0 0 0 0
Hankintameno 31.12.2014 1 201 809 449 464 2 873 821 4 525 094
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2014 -409 709 -175 072 0 -584 781
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0 0 0 0
Tilikauden poisto -112 660 -89 893 -1 436 910 -1 639 464
Arvonalentumiset 0 0 -765 578 -765 578
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2014 -522 369 -264 964 -2 202 488 -2 989 822
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 679 440 184 500 671 333 1 535 273
EMOYHTIÖ
Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä
Hankintameno 1.1.2014 322 264 449 464 771 728
Lisäykset 67 866 0 67 866
Vähennykset 0 0 0
Siirrot erien välillä 0 0 0
Hankintameno 31.12.2014 390 130 449 464 839 594
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2014 -310 069 -175 072 -485 140
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0 0 0
Tilikauden poisto -21 481 -89 893 -111 374
Arvonalentumiset 0 0 0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2014 -331 550 -264 964 -596 514
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 58 580 184 500 243 079
KONSERNI
Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno 1.1.2014 27 813 9 506 532 2 075 535 50 346 11 660 227
Lisäykset 0 0 380 366 0 380 366
Vähennykset 0 0 0 0 0
Siirrot erien välillä 0 0 0 0 0
Hankintameno 31.12.2014 27 813 9 506 532 2 455 901 50 346 12 040 593
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2014 0 -2 478 081 -1 292 817 -13 146 -3 784 044
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0 0 0 -1 678 0
Tilikauden poisto 0 -317 073 -150 352 0 -467 425
Arvonalentumiset 0 0 0 0 0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2014 0 -2 795 154 -1 443 169 -14 824 -4 253 147
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 27 813 6 711 378 1 012 732 35 522 7 787 445
Tuotannon koneiden ja laitteiden tasearvo 31.12.2014 520 717
EMOYHTIÖ
Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Yhteensä
Hankintameno 1.1.2014 698 898 698 898
Lisäykset 1 117 1 117
Vähennykset 0 0
Siirrot erien välillä 0 0
Hankintameno 31.12.2014 700 015 700 015
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2014 -536 274 -536 274
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0 0
Tilikauden poisto -40 935 -40 935
Arvonalentumiset 0 0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2014 -577 209 -577 209
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 122 806 122 806
Aker Arctic Technology Oy:n tase on yhdistelty ensimmäisen kerran konsernitilinpäätökseen tilikaudella 2014. Yhdistelystä johtuvat hankintamenot ja kertyneet poistot ovat esitetty taulukon 1.1.2014 luvuissa.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus