Vuosikertomus 2014
Tuloslaskelman liitetiedot
KONSERNI EMOYHTIÖ
2014 2013 2014 2013
1 Liikevaihto
Toimialoittainen jakauma
Suunnittelu ja konsultointi 6 921 332
Mallikoetoiminta 3 429 164
Yhteensä 10 350 495
Maantieteellinen jakauma
Eurooppa 3 351 046
Aasia 6 413 613
Amerikka 585 836
Yhteensä 10 350 495
Valmiusasteen mukaan tuloutettu osuus liikevaihdosta 1 009 607
Valmiusasteen mukaisesti tuloutettavat keskeneräiset projektit
Tuloutettu 31.12. asti 5 098 127
Ei tuloutettu osuus 2 603 174
Yhteensä 7 701 302
2 Liiketoiminnan muut tuotot
Myyntivoitot suorista sijoituksista 2 508 715 731 852 2 242 155 509 367
Muut tuotot 571 293 196 712 482 295 409 438
Yhteensä 3 080 008 928 564 2 724 449 918 805
3 Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 6 098 541 2 855 055 3 217 213 2 855 055
Eläkekulut 1 069 605 459 147 554 648 459 147
Muut henkilösivukulut 255 008 161 613 154 769 161 613
Yhteensä 7 423 153 3 475 816 3 926 630 3 475 816
Johdon palkat ja palkkiot
Hallitus 174 000 115 700 120 500 115 700
Toimitusjohtajat 495 714 282 496 327 022 282 496
Johtoryhmä 1 709 192 1 262 390 1 135 962 1 262 390
Johtoryhmän palkat ja palkkiot sisältävät myös toimitusjohtajan ja hänen varamiehensä palkat ja palkkiot.
Emoyhtiön Suomen Teollisuussijoitus Oy:n hallituksen jäsenten palkkiot päättää yhtiökokous. Yhtiön 21.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti palkkioiksi seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle 1 500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 850 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 700 euroa kuukaudessa, sekä kuukausipalkkion lisäksi kaikille hallituksen jäsenille 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen kokouksista ja hallituksen asettamien valiokuntien kokouksista.
Toimitusjohtajan ja muiden emoyhtiön johtoryhmän jäsenten palkkausperusteista, kokonaispalkasta sekä palkkiojärjestelmästä päättää yhtiön hallitus. Yhtiön johtoryhmään kuului toimitusjohtajan lisäksi keskimäärin viisi henkilöä tilikauden aikana. Koko yhtiön henkilöstö kuului palkkiojärjestelmän piiriin tilikauden 2014 aikana.
Yhtiön palveluksessa oli toimihenkilöitä tilikauden aikana keskimäärin 78 30 31 30
4 Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot aineettomista hyödykkeistä 202 553 97 143 111 374 97 143
Suunnitelman mukaiset poistot aineellisista hyödykkeistä 469 103 54 208 40 935 54 208
Poistot konserniliikearvosta 2 202 528
Yhteensä 2 874 184 151 351 152 309 151 351
5 Liiketoiminnan muut kulut
Konsernin ja emoyhtiön vuoden 2014 liiketoiminnan muut kulut sisältävät suorien sijoitusten myynti- ja irtautumistappioita 17 787 840 euroa (5 128 475 euroa vuonna 2013).
Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastuspalkkiot 42 834 24 285 23 296 18 426
Veroneuvonta 2 480 2 480
Muut palkkiot 20 965 5 084 14 000 5 084
Yhteensä 63 798 31 849 37 295 25 990
6 Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 19 046 829 21 043 055 19 029 885 20 755 320
Muut korko- ja rahoitustuotot 11 426 810 10 762 230 11 426 711 10 762 066
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista -49 390 321 -27 942 444 -55 817 120 -31 578 107
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksista -115 219 -250 930 -115 219 -250 930
Muut korko- ja rahoituskulut -664 834 -861 630 -671 381 -861 630
Yhteensä -19 696 736 2 750 280 -26 147 125 -1 173 281
7 Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot / konserniavustus 29 096 17 137
Satunnaiset kulut / konserniavustus -2 203 -2 000

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus