Vuosikertomus 2014
Konsernin tase
V A S T A A V A A Liite 31.12.2014 31.12.2013
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 8 1 535 272,51 286 587,58
Aineelliset hyödykkeet 8 7 787 445,47 162 624,13
Sijoitukset 9
Muut osakkeet ja osuudet 324 544 925,79 334 595 600,12
Muut saamiset 20 968 762,32 33 083 782,67
Sijoitukset yhteensä 345 513 688,11 367 679 382,79
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 354 836 406,09 368 128 594,50
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 89 000,00
Pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset 3 293 931,08 3 293 931,08
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 3 293 931,08 3 293 931,08
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 2 720 839,46
Muut saamiset 138 696,80
Siirtosaamiset 11 2 011 911,77 1 931 657,10
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 4 871 448,03 1 931 657,10
Rahoitusarvopaperit 12 237 388 661,77 186 775 442,30
Rahat ja pankkisaamiset 4 966 053,60 1 397 076,04
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 250 609 094,48 193 398 106,52
VASTAAVAA YHTEENSÄ 605 445 500,57 561 526 701,02
V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA 13
Osakepääoma 333 992 200,00 253 992 200,00
Ylikurssirahasto 215 855 458,74 215 855 458,74
Edellisten tilikausien voitto 89 875 442,10 97 515 547,80
Tilikauden voitto/tappio -43 161 812,59 -7 640 105,70
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 596 561 288,25 559 723 100,84
VÄHEMMISTÖOSUUS 3 499 034,87
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Laskennalliset verovelat 83 850,97
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 83 850,97
Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot 1 733 798,62 111 119,75
Ostovelat 522 209,11 393 294,41
Muut velat 210 619,75 274 773,42
Siirtovelat 14 2 834 699,00 1 024 412,60
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 5 301 326,48 1 803 600,18
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 385 177,45 1 803 600,18
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 605 445 500,57 561 526 701,02

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus