Vuosikertomus 2014
Konsernin rahoituslaskelma
Liiketoiminnan rahavirta: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Myynnistä saadut maksut 10 002 998
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 571 293 196 712
Maksut liiketoiminnan kuluista -15 820 183 -6 094 895
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -5 245 891 -5 898 183
Maksetut välittömät verot -137 371
Liiketoiminnan rahavirta (A) -5 383 262 -5 898 183
Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta:
Maksetut suorat sijoitukset -39 883 507 -36 964 942
Suorien sijoitusten takaisinmaksut ja luovutustulot 8 201 331 7 673 158
Maksetut pääomakutsut rahastoihin -61 584 377 -43 926 637
Rahastojen pääomanpalautukset ja voitonjako 58 323 952 54 405 725
Saadut korot sijoituksista 841 869 1 657 750
Saadut osingot sijoituksista 873 363 704 132
Konsernirakenteen muutoksista johtuva rahavirtavaikutus 2 638 972
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -746 115 -20 911
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta (B) -31 334 512 -16 471 725
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen osakeanti 80 000 000
Maksut ja luovutustulot rahoitusarvopapereista -39 713 249 21 940 415
Rahoituksen rahavirta (C) 40 286 751 21 940 415
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 3 568 978 -429 493
Rahavarat tilikauden alussa 1 397 076 1 826 569
Rahavarat tilikauden lopussa 4 966 054 1 397 076
Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta sisältää pääomasijoitusrahastojen rahavirrat sekä suorien sijoitusten rahavirrat.
Yhtiön likvidien varojen eli rahoitusarvopapereiden sekä rahojen ja pankkisaamisten rahavirrat on esitetty rahoituksen rahavirrassa.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus