Vuosikertomus 2014

Hallituksen toimintakertomus 2014

Toimintaympäristö

Maailman talous kehittyi odotuksia heikommin vuonna 2014. Kiinan talouskasvu jatkoi heikentyvällä trendillä ja Eurooppaa koettelivat edelleen luottokriisin vaikutukset sekä talouden vaimean kehityksen myötä pelot deflaatiosta. Venäjän talous kääntyi voimakkaasti heikompaan suuntaan kiristyneen poliittisen tilanteen ja öljyn hinnan alenemisen seurauksena. Maailman talouden kasvua kannatteli Yhdysvaltojen myönteinen kasvukehitys.

Suomen talous oli vuonna 2014 edelleen taantuman rajamailla kahden selkeän taantumavuoden (2012 ja 2013) jälkeen. Talous ei päässyt kaivatulle kasvu-uralle viennin supistumisen, kuluttajien varovaisuuden ja matalan investointitahdin johdosta. Erityisesti pienten ja keskisuurten teollisten yritysten investoinnit olivat laskussa, mikä luo jatkossa haasteita teollisuuden uudistumiskyvylle. Investointien heikkoon kehitykseen ovat osaltaan vaikuttaneet epäselvän talousnäkymän luoma epävarmuus ja osaltaan lainarahoituksen saatavuuden tiukentuminen.

Suomen pääomasijoitusmarkkinoilla sen sijaan oli vilkas vuosi. Uusia varoja suomalaisiin rahastoihin kerättiin lähes 600 milj. euroa ja varainkeruu oli korkeimmillaan sitten finanssikriisin. Kerätyistä varoista tuli ulkomaisista lähteistä alle 20 % eli hieman vähemmän kuin edellisvuosina. Uusien rahastojen sijoittajapohja kaventui myös suomalaisten sijoittajien osalta, sillä perinteisesti suurimpien rahastosijoittajien, eläkeinstituutioiden ja julkisten toimijoiden, osuus kerätyistä varoista oli selkeässä nousussa. Kaikkiaan suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden hallinnoimat varat olivat vuoden lopussa 5,6 miljardia euroa.

Kappalemääräisesti tarkasteltuna ennätysmäärä suomalaisia yrityksiä sai rahoitusta pääomasijoittajilta. Sijoituksia tehtiin lähes 300 yritykseen, mikä on 20 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Euromääräisesti suomalaisiin yrityksiin kohdistuneiden sijoitusten määrä oli 690 milj. euroa eli 140 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Sijoitusten keskikoko oli näin ollen pienempi kuin vuonna 2013. Sijoituksista kohdistui 580 milj. euroa (695 milj. euroa) buyout-allokaatioon ja 110 milj. euroa (134 milj. euroa) venture capital –allokaatioon. Venture-allokaation sisällä alkaviin yrityksiin kohdistuneiden siemensijoitusten osuus oli merkittävässä kasvussa.

Yleisen taloustilanteen sanelemana irtautumisten määrä suomalaisista kohdeyrityksistä oli pienin sitten vuoden 2009. Irtautumistilastoissa näkyvä alaskirjausten määrä oli nousussa ja suurin neljään vuoteen.

Teollisuussijoitus uudisti toimintaansa

Rahastosijoituksilla edistettiin kotimaisten pääomasijoitusrahastomarkkinoiden toimivuutta osallistumalla uusien yksityisten rahastojen perustamiseen sekä käynnistämällä Kasvurahastojen Rahasto II Ky:n toiminta. Kansainvälisiä rahastosijoituksia tehtiin ulkomaisen pääoman ja liiketoimintaosaamisen kanavoimiseksi suomalaisiin yrityksiin. Teollisuussijoituksen sijoitusverkoston kautta kanavoituikin ennätysmäärä ulkomaista riskipääomaa suomalaisiin yrityksiin vuonna 2014.

Suoraa sijoitustoimintaa suunnattiin edistämään teollisuuden elpymistä ja uudistumista. Käynnistetyn uuden sijoitusohjelman puitteissa on tavoitteena tehdä teollisiin ja teollisuutta palveleviin yrityksiin sijoituksia 100 milj. eurolla lähivuosien aikana. Merkittävin päänavaus vuonna 2014 oli Turun telakan hankkiminen yhteistyössä saksalaisen sijoittajan kanssa. Hankinnalla varmistettiin telakan ja meriklusteriverkoston toimintaedellytysten jatkuvuutta.

Teollisuussijoitus uudisti strategiaansa vuoden 2014 lopulla. Suora sijoitustoiminta suunnataan jatkossa selkeämmin myöhäisemmän vaiheen venture capital –rahoitusta tarvitseviin yhtiöihin sekä keskisuuriin yhtiöihin, jotka hakevat kansainvälistä kasvua. Rahastosijoitustoiminnan osalta yhtiö keskittyy jatkamaan suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden rahoittamista sekä toimimaan Suomen pääomasijoitus-markkinan kansainvälistämiseksi. Teollisuussijoitus aktivoi rooliaan pääomasijoitusmarkkinan kehittäjänä myös osana Team Finland -yhteistyöverkostoa mm. SLUSH-tapahtuman järjestämisessä sekä toimimalla useissa muissa keskeisissä pääomasijoitusalan tapahtumissa vuoden aikana.

Sijoitustoiminta

Hankevirta oli kasvussa vuonna 2014. Vuoden aikana tarkasteluun otettiin n. 260 uutta pääomasijoitushanketta, ja Teollisuussijoitus teki uusia sijoituksia yhteensä 83 milj. eurolla.

Emoyhtiö teki uusia sijoitussitoumuksia seitsemään pääomasijoitusrahastoon yhteensä 42,3 milj. eurolla. Sijoitussitoumukset kohdistuivat viiteen venture capital –rahastoon ja kahteen myöhäisen kasvun rahastoon. Vuoden aikana irtauduttiin viidestä rahastosta niiden toimikauden päätyttyä. Rahastoille maksettiin pääomakutsuja yhteensä 61,6 milj. eurolla (43,9 milj. eurolla). Rahastot palauttivat varoja yhteensä 58,3 milj. eurolla (54,4 milj. eurolla).

Uusia suoria sijoituksia maksettiin päättyneenä vuonna 39,9 milj. eurolla (37 milj. eurolla). Suorat sijoitukset painottuivat kansainväliseen kasvuun ja vientiin panostaviin kasvuyhtiöihin sekä keskisuuriin teollisiin yrityksiin. Teollisuussijoitus oli sijoittajana mukana myös kahden yhtiön listautumisessa. Tilikauden aikana irtauduttiin 10 kohdeyhtiöstä kokonaan (Incap Oyj, Artul Holding Oy, Finnprotein Oy, Altona Mining Limited, Nordic Mining ASA, Halikko Group Oy, Nordic Tank Oy, Silecs International Pte. Ltd., Genestia Group Oy ja The Switch Engineering Oy) ja 7:stä osittain. Irtautumisten tulosvaikutus oli -14,7 milj. euroa. Suurin yksittäinen tulosta rasittanut tekijä oli kohdeyhtiö Finnprotein Oy:n konkurssi kesällä 2014.

Tuloslaskelma ja varallisuusasema

Konsernin tilikauden tulos oli -43,2 milj. euroa (-7,6 milj. euroa vuonna 2013). Pääomasijoituksista kirjatut tuotot olivat 21,6 milj. euroa, mutta sijoituksista kirjatut arvonalennukset sekä irtautumisista kirjatut irtautumis- ja myyntitappiot painoivat tuloksen tappiolliseksi.

Konsernin liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjatut myyntivoitot suorista kohdeyrityssijoituksista olivat 2,5 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Konsernin liiketoiminnan muut kulut olivat 22,1 milj. euroa (7,7 milj. euroa), johon sisältyy toiminnan kulujen lisäksi irtautumis- ja myyntitappiota suorista kohdeyrityssijoituksista 17,8 milj. euroa. Merkittävin tappio johtui Finnprotein Oy:n konkurssista.

Konsernin rahoitustuottoihin sisältyi pääomasijoitusrahastojen voitonjakoa 16,5 milj. euroa (16,8 milj. euroa) ja suorien sijoitusten korkotuottoja 1,8 milj. euroa (3,4 milj. euroa). Pääomasijoitusten arvonalentumiset nettomääräisesti olivat -49,4 milj. euroa (-27,9 milj. euroa). Pääomasijoitusten tulosvaikutus kokonaisuudessaan oli -45,8 milj. euroa (-11,4 milj. euroa).

Teollisuussijoitus tulee siirtymään konserniraportoinnissaan kansainväliseen IFRS (International Financial Reporting Standards) –tilinpäätöskäytäntöön seuraavalla tilikaudella. Tulevaan IFRS-konversioon liittyen pääomasijoitusten käypien arvojen määrittelytapaa muutettiin tilinpäätöksessä 2014 verrattuna aiempiin tilikausiin. Arvostusten laadinnassa on sijoitusten luonteesta johtuen käytetty merkittävässä määrin arvioita ja oletuksia. Sijoitusten käyvän arvon määrityksen tavoitteena on sellainen hinta, joka saataisiin arvostuspäivänä toteutuvassa tavanomaisessa liiketoimessa toimivilla markkinoilla. Pääomasijoitusten käyvistä arvoista johdetut kirjanpitoarvot tilinpäätökseen on laadittu samoin periaattein kuin aiemminkin eli pääomasijoitukset on kirjattu taseeseen hankintahintaan tai käypään arvoon, mikäli käypä arvo on hankintahintaa pienempi.

Pääomasijoitusrahastosijoitusten käyvän arvon määritykset on tehty itsenäisesti IPEVG:n (International Private Equity Valuation Guidelines) mukaisesti niiden rahastosijoitusten osalta, joiden sijoitustoiminnan kehitys ei ole tehdyssä riskitarkastelussa vastannut alkuperäistä ja joiden sijoitustoiminnan tulosten arvioidaan pysyvästi jäävän aiemmin asetetuista tavoitteista. Muiden pääomasijoitusrahastosijoitusten käypinä arvoina on käytetty rahastojen hallinnoijien raportoimia käypiä arvoja (Net Asset Value). Rahastosijoitusten tilinpäätösarvostuksessa rahastojen käypiä arvoja on verrattu vastaaviin hankintahintoihin ja rahastosijoituksista on tehty arvonalennus, mikäli käyvän arvon arvonalennus hankintahintaan nähden on arvioitu olennaiseksi ja pysyväksi. Rahastosijoitusten arvostuskäytännön muutoksesta johtuva kertaluonteinen vaikutus konsernin tulokseen oli -10,3 milj. euroa.

Suorien sijoitusten käyvät arvot on määritetty tilinpäätöspäivänä IPEVG:n mukaisesti, kuten aiempinakin vuosina. Suorien sijoitusten arvostusten laadinnassa on huomioitu aiempaa enemmän kohdeyritysten arvioidun tulevan kannattavuuskehityksen ja liiketoiminnan riskien vaikutusta kohdeyritysten pysyvään arvoon.

Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti sijoitusten käyvän arvon ylittäessä hankintahinnan erotusta ei kirjata realisoitumattomana arvonnousuna tuloslaskelmaan. Konsernin sijoitusten 31.12.2014 käypä arvo oli 405,3 milj. euroa ja kirjanpitoarvo 345,5 milj. euroa. Näiden erotus 59,8 milj. euroa on kirjanpitoon realisoitumatonta arvonnousua, joka kasvoi tilikauden 2014 aikana 8,6 milj. eurolla.

Konsernin rahoitusarvopapereiden tulosvaikutus oli 10,7 milj. euroa (9,7 milj. euroa).
Tilikauden päättyessä vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereiden sekä rahojen ja pankkisaamisten tasearvo oli yhteensä 242,4 milj. euroa (188,2 milj. euroa). Vastaava markkina-arvo oli vuoden lopussa 257,4 milj. euroa (199,6 milj. euroa). Rahoitusarvopapereilla turvataan yhtiön maksuvalmius sijoitussitoumuksiin. Emoyhtiön maksamattomat sijoitussitoumukset olivat vuoden 2014 päättyessä 256 milj. euroa (273,7 milj. euroa). Maksamattomat sijoitussitoumukset ovat pääosin pääomasijoitusrahastoille annettuja sitoumuksia, joiden keskimääräinen maksuaika on yli neljä vuotta.

Teollisuussijoituksen kokonaan omistaman tytäryhtiön Tesi Industrial Management Oy:n 66,4 %:sti omistama Aker Arctic Technology Oy (Aker) yhdisteltiin ensimmäisen kerran konsernitilinpäätökseen päättyneenä tilikautena, yhtiön ollessa ainoa suora sijoituskohde, jossa Teollisuussijoituksella on enemmistöomistus. Akerin toimialana on laivojen suunnittelu ja suunnitteluun liittyvät testauspalvelut. Yhtiön toimiala poikkeaa Teollisuussijoituksen muusta toiminnasta, ja yhdistelyllä oli vaikutus konsernin tuloslaskelman ja taseen rakenteeseen, sisältöön sekä edelliseen tilinpäätökseen vertailukelpoisuuteen. Akerin johdosta konsernituloslaskelma sisältää nyt myös liikevaihtorivin. Akerin vaikutus konsernin tulokseen oli -1,8 milj. euroa vuonna 2014 sisältäen -2,2 milj. euroa konserniliikearvon poistoa. Tytäryhtiö Aker aktivoi patentointikuluja 0,15 milj. euroa (0,28 milj. euroa) ja patenttien tasearvo tilikauden lopussa oli 0,39 milj. euroa (0,33 milj. euroa).

Emoyhtiön taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 598,8 milj. euroa (565,3 milj. euroa). Konsernin taseen loppusumma oli 605,4 milj. euroa (561,5 milj. euroa). Emoyhtiön oma pääoma oli vuoden lopussa 597,4 milj. euroa (563,8 milj. euroa) ja konsernin oma pääoma 596,6 milj. euroa (559,7 milj. euroa). Emoyhtiön omavaraisuusaste oli 99,8 % (99,7 %). Konsernilla ei ollut tilikauden päättyessä korollista vierasta pääomaa.

Organisaatio, hallinto ja henkilöstö

Teollisuussijoituksen toimintaa säätelevän erillislain lakimuutos astui voimaan 15.1.2014. Lakimuutoksen myötä sijoitustoimintaa linjaava valtioneuvoston päätös korvattiin 1.2.2014 voimaantulleella asetuksella. Lakimuutos laajensi yhtiön toimintaa, ja perinteisen pääomasijoitustehtävän lisäksi yhtiö voi sijoittaa myös merkittäviin teollisuuspoliittisiin hankkeisiin.

Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Start Fund Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %), Start Fund I Ky (emoyhtiön omistusosuus 100 %), Tesi Fund Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %), Tesi Industrial Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %) ja Aker Arctic Technology Oy
(omistusosuus 66,4 %).

Teollisuussijoituksen varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.3.2014 hallituksen jäseniksi valittiin: Jukka Alho (hallituksen pj., DI, s. 1952), Urpo Hautala (Finanssineuvos, valtiovarainministeriö, VTK, s. 1958), Esa Lager (OTK, KTM, s.1959), Inka Mero (Perustaja, KoppiCatch Oy, KTM, s. 1976), Mika Niemelä (Talousjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö, VTM, s. 1975), Annamarja Paloheimo (Head of Branch Region, Nordea Pankki Suomi Oyj, VT, LL.M, s. 1964) ja Riitta Tiuraniemi (DI, s. 1962).
 
Hallituksen puheenjohtaja Jukka Alho erosi hallituksesta 31.8.2014. Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin omistajan yksimielisellä päätöksellä 1.9.2014 alkaen Sakari Tamminen (vuorineuvos, s. 1953).

Hallituksen jäsen Inka Mero erosi hallituksesta 26.5.2014. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 24.9.2014 valittiin hallituksen jäseneksi Johanna Lindroos (Partner, Dasos Capital Oy, KTM, s. 1968).

Hallitus kokoontui vuonna 2014 yhteensä 17 kertaa ja keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 90 %.

Teollisuussijoituksen toimitusjohtajana toimi 31.8.2014 saakka Juha Marjosola (TTM, s. 1952). 1.9.2014 lähtien yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Martin Backman (KTM, DI, s. 1969). Emoyhtiön palveluksessa työskenteli tilikauden aikana keskimäärin 31 henkilöä. Tilikaudella yhtiöön palkattiin kaksi uutta toimihenkilöä, joista toinen määräaikaiseksi.  Yhtiön palveluksesta erosi 0 toimihenkilöä. Vuoden lopussa yhtiön palveluksessa oli 13 naista ja 19 miestä. Konsernin palveluksessa työskenteli tilikauden aikana keskimäärin 79 henkilöä ja vuoden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 85 henkilöä.

Osakkeet ja osakepääoma

Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 21.3.2014, päätti laskea liikkeeseen 3.000 uutta osaketta, joiden merkintähinta oli 10.000 euroa/osake. Osakeanti suunnattiin valtiolle. Osakkeet merkittiin 21.3.2014 ja maksettiin 1.4.2014. Merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan osakepääomaan. Osakeannin varat on tarkoitus suunnata kasvavien ja kansainvälistyvien pk-yritysten liiketoiminta- ja kasvurahoituksen varmistamiseen (Kasvurahastojen Rahasto II Ky) sekä kansainvälistymistä edistävään pääomasijoitustoimintaan.

Ylimääräinen yhtiökokous, joka pidettiin 24.9.2014, päätti laskea liikkeeseen 5.000 uutta osaketta, joiden merkintähinta oli 10.000 euroa/osake. Osakeanti suunnattiin valtiolle. Osakkeet merkittiin 24.9.2014 ja maksettiin 30.9.2014. Merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan osakepääomaan. Osakeannin varat on tarkoitus suunnata teollisten yritysten uudistamista, monipuolistamista ja kasvua sekä biotalous-, cleantech- ja terveysalan yritysten kasvua edistävään pääomasijoitustoimintaan.

Yhtiöllä on yksi osakelaji ja 31.210 osaketta. Osakepääoma on 333.992.200 euroa.

Riskienhallinta

Teollisuussijoituksen toimintaa säätelevät erityislaki ja siihen liittyvä valtioneuvoston asetus, joissa on määritelty yhtiön keskeisiä riskinoton periaatteita. Yhtiö edistää Suomen pääomasijoitusmarkkinoiden kehittymistä ja suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, mikä kohdistaa yhtiön sijoitustoiminnan suureksi osaksi Suomeen ja erityisesti pieniin ja keskisuuriin kasvuyrityksiin. Yhtiön toimintaan sisältyy näin ollen tavanomaista korkeampaa maantieteellistä ja toimialakohtaista riskinkantoa. Yhtiön sijoitustoimintaa tulee kuitenkin kokonaisuutena hallita siten, että yhtiön sijoitukset on riittävästi hajautettu ja että lakisääteisesti ensisijainen velvoite liiketoiminnan pitkän aikavälin kannattavuudesta ei vaarannu.

Yhtiöllä on hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka, joka määrittää riskienhallinnan periaatteet, riskienmäärittelyt ja -luokittelut, keskeiset roolit ja vastuunjaot sekä seuranta- ja raportointikäytännöt. Riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa että yhtiössä kannetut riskit ovat oikeassa mittasuhteessa Teollisuussijoituksen riskinkantokykyyn nähden. Riskienhallinnan tavoitteena on turvata se, että yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit tunnistetaan ja arvioidaan, että niihin reagoidaan ja että niitä hallitaan ja seurataan.

Yhtiön hallitus vahvistaa yhtiön strategian sekä toimintasuunnitelman, joissa määritetään eri sijoitusallokaatioluokkien tavoitteet. Sijoitukset hajautetaan riskien pienentämiseksi eri allokaatioluokkiin, eri toimialoille sekä myös maantieteellisesti. Hallitus tekee yhtiön sijoituspäätökset ja valvoo sijoitustoiminnan toteutusta.

Riskienhallinnalla tuetaan yhtiön strategiassa ja toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista valvomalla, että otetut riskit ovat oikeassa suhteessa riskinkantokykyyn. Riskinkantokykyä hallitaan huolellisella sijoitustoiminnan suunnittelulla ja sijoitusten hallinnalla, joilla pyritään varmistamaan pääoman tuotolle ja kannattavuudelle asetetut tavoitteet.

Teollisuussijoituksen merkittävimmät riskit liittyvät pääomasijoituksiin sekä sijoituksiin rahoitusarvopapereihin. Näihin molempiin liittyy erilaisia sijoitusriskejä, joita ovat
arvostusriskit, markkinariskit, likviditeettiriskit, rahoitusriskit, luottoriskit, valuuttariskit, korkoriskit ja muut sijoitusriskit.

Pääomasijoitusten sijoituskohtaisia riskejä hallitaan ennakoivalla hankevirran generoinnilla, huolellisella valmisteluvaiheen analyysillä, osallistumalla hallinnollisesti kohdeyhtiöiden liiketoiminnan kehittämiseen, aktiivisella vuorovaikutuksella pääomasijoitusrahastojen hallinnoijien suuntaan sekä toimimalla aktiivisesti sijoitusten irtautumisvaiheessa.

Rahoitusriskien hallinnalla varmistetaan, että yhtiöllä on aina käytettävissään liiketoimintaan (maksamattomiin sijoitussitoumuksiin) riittävä rahoitus. Likviditeetin kehitystä ja kassavirtoja seurataan jatkuvasti. Uusien sijoitusten valmistelussa huomioidaan sijoitusten vaikutus likviditeettiin ja rahoitusasemaan. Yhtiön kassavirroista ja sijoituksista pääosa on euromääräistä.

Sijoitukset rahoitusarvopapereihin tehdään valitulla riskitasolla yhtiön hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman mukaisesti. Rahoitusarvopaperisijoituksilla turvataan yhtiön varojen riittävyys pääomasijoitustoimintaan ja muuhun maksuliikenteeseen. Rahoitusarvopaperisijoitukset hajautetaan pääosin korkorahastosijoituksiin sekä myös osakerahastosijoituksiin. Rahoitusarvopapereiden herkkyyttä markkinamuutoksille seurataan säännöllisesti. Rahoitusarvopaperisijoituksiin liittyvää vastapuoliriskiä pyritään hallitsemaan harkitulla yhteistyökumppanien valintamenettelyllä.

Teollisuussijoitukseen vaikuttavia muita riskejä ovat strategiset riskit, operatiiviset riskit, vahinkoriskit ja maineriskit. Strategisia riskejä hallitaan arvioimalla säännöllisesti yhtiön toimintaa ja toimintaympäristöä. Toiminnallisia riskejä hallitaan sekä toimimalla hyvän hallintotavan mukaisesti että sisäisillä ohjeistuksilla, ja niiltä suojaudutaan vakuutuksilla.

Yhtiön sijoitusten ja sijoitussitoumusten yhteismäärän suhde omaan pääomaan oli tilikauden 2014 päättyessä 102 %, kun työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) omistajaohjauksen määrittämä enimmäismäärä on 150 %.

TEM:n omistajaohjauksen määrittämä suorien sijoitusten enimmäismäärä sijoituskannasta (sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärä) oli 35 % vuonna 2014. Tilikauden päättyessä suorien sijoitusten osuus sijoituskannasta oli 29 %.

Voitonjakoehdotus

Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat 31.12.2014 olivat tilikauden 46.462.609,02 euron tappion jälkeen 47.509.664,45 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ottaen huomioon yhtiön maksuvalmius, maksamattomat sijoitussitoumukset sekä vuodelle 2015 vahvistettu sijoitussuunnitelma, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 2014.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Teollisuussijoituksen sijoitussalkusta on toteutunut useita kannattavia irtautumisia alkuvuoden aikana, joten alkuvuoden tuloskehitys on ollut myönteinen.

Teollisuussijoitus on valmistelemassa uutta kanssasijoitusohjelmaa, jonka tavoitteena on katalysoida ulkomaisten sijoittajien pääomaa ja liiketoimintaosaamista suomalaisiin myöhäisemmän venture capital –vaiheen yhtiöihin. Eduskunta on hyväksynyt ohjelman toteuttamista varten 25 milj. euron suuruisen panostuksen kuluvan vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa.

Teollisuussijoitus siirtyy noudattamaan IFRS:ää 1.1.2015. Ensimmäinen IFRS-standardien mukainen konsernitilinpäätös laaditaan 31.12.2015 päättyvältä tilikaudelta sisältäen vertailutiedot 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta, jolloin IFRS-standardeihin siirtymäpäivä on 1.1.2014. IFRS-raportointiin siirtymisen arvioidaan parantavan tilinpäätöksen informaatioarvoa sijoitustoiminnasta.

Tulevaisuuden näkymät 

Suomessa jatkunut vaikea taloudellinen tilanne, heikko kansallinen kysyntä sekä pitkittynyt Venäjän kriisi luovat epävarmuutta sijoitustoimintaan lähitulevaisuudessa.

Teollisuussijoitus tulee jatkamaan pitkäjänteistä toimintaansa ja toimimaan pääomarahoituksen tarjoajana sekä suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittäjänä aktiivisella hallinnointiotteella sijoituskohteissaan.

Konsernin avainluvut
2014 2013 2012 2011 2010
Tilikauden tulos, milj. € -43,2 -7,6 7,3 -12,6 -6,2
Oma pääoma, milj. € 596,6 559,7 567,4 510,0 522,6
Taseen loppusumma, milj. € 605,4 561,5 569,0 512,0 524,3
Maksamattomat sitoumukset, milj. € 253,6 270,1 217,5 244,0 280,3
Sijoitukset hankintahintaan, milj. € 490,8 493,2 476,8 425,9 386,7
Sijoitukset hankintahintaan ja sitoumukset, milj. € 744,4 763,3 694,2 669,9 666,9
Sijoituksiin kohdistuvat arvonalennukset, milj. € 145,3 125,6 114,1 105,9 100,0
Sijoitukset kirjanpitoarvoin, milj. € 345,5 367,7 362,7 320,0 286,6
Sijoitusten ja sij.sitoumusten suhde omaan pääomaan 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1
Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset, milj.€ 82,6 130,2 57,1 78,0 105,8
Oman pääoman tuotto -7,5 % -1,4 % 1,4 % -2,4 % -1,2 %
Omavaraisuusaste 98,5 % 99,7 % 99,7 % 99,6 % 99,7 %
Pääomasijoitustoiminnan kulut per taseen loppusumma 1,1 % 1,1 % 1,0 % 1,1 % 1,0 %
Henkilöstö keskimäärin 79 30 29 26 25
Tilikauden palkat ja palkkiot, milj.€ 6,1 2,9 2,8 2,4 2,4
Rahastosijoituksia, kpl 89 88 86 84 84
Rahastojen kohdeyhtiöiden lkm 544 446 434 407 388
Emoyhtiön suorien kohdeyhtiöiden lkm 42 45 44 44 41
Start Fund I Ky:n kohdeyhtiöiden lkm 22 25 32 35 51
Tesi Industrial Management Oy:n kohdeyhtiöiden lkm 2 1
Kohdeyhtiöitä yht. 610 517 510 486 480

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus