Vuosikertomus 2014
Emoyhtiön tuloslaskelma
Liite 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Liiketoiminnan muut tuotot 2 2 724 449,23 918 805,00
Henkilöstökulut 3 -3 926 630,22 -3 475 815,51
Poistot ja arvonalentumiset 4 -152 309,39 -151 351,28
Liiketoiminnan muut kulut 5 -18 987 886,59 -7 464 520,65
LIIKEVOITTO/-TAPPIO -20 342 376,97 -10 172 882,44
Rahoitustuotot ja -kulut 6
Rahoitustuotot 30 456 596,35 31 517 385,48
Rahoituskulut -671 381,34 -861 629,90
Arvonalentumiset pysyvien ja vaihtuvien vastaavien sijoituksista -55 932 339,60 -31 829 036,83
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -26 147 124,59 -1 173 281,25
VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -46 489 501,56 -11 346 163,69
Satunnaiset erät 7 26 892,54 15 136,94
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -46 462 609,02 -11 331 026,75
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -46 462 609,02 -11 331 026,75

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus