Vuosikertomus 2014
Emoyhtiön rahoituslaskelma
Liiketoiminnan rahavirta: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 482 295 409 438
Maksut liiketoiminnan kuluista -6 409 006 -6 082 084
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -5 926 711 -5 672 646
Maksetut välittömät verot
Liiketoiminnan rahavirta (A) -5 926 711 -5 672 646
Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta:
Maksetut suorat sijoitukset -20 199 245 -27 378 942
Suorien sijoitusten takaisinmaksut ja luovutustulot 6 025 918 7 418 288
Maksetut sijoitukset tytäryhtiöihin -20 095 798 -9 823 397
Takakaisinmaksut tytäryhtiöihin tehdyistä sijoituksista 2 191 172 516 347
Maksetut pääomakutsut rahastoihin -61 584 377 -43 926 637
Rahastojen pääomanpalautukset ja voitonjako 58 323 952 54 405 725
Saadut korot sijoituksista 840 328 1 485 151
Saadut osingot sijoituksista 857 861 622 748
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -68 983 -20 911
Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta (B) -33 709 173 -16 701 627
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen osakeanti 80 000 000
Maksetut ja saadut konserniavustukset 15 137 15 451
Maksut ja luovutustulot rahoitusarvopapereista -39 713 249 21 940 415
Rahoituksen rahavirta (C) 40 301 888 21 955 866
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 666 004 -418 407
Rahavarat tilikauden alussa 1 360 705 1 779 112
Rahavarat tilikauden lopussa 2 026 709 1 360 705
Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta sisältää pääomasijoitusrahastojen rahavirrat sekä suorien sijoitusten rahavirrat. Maksetut sijoitukset tytäryhtiöihin ja takakaisinmaksut tytäryhtiöihin tehdyistä sijoituksista sisältävät SF I Ky:n ja Tesi Industrial Management Oy:n rahavirrat.
Yhtiön likvidien varojen eli rahoitusarvopapereiden sekä rahojen ja pankkisaamisten rahavirrat on esitetty rahoituksen rahavirrassa.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus