Vuosikertomus 2014

Kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittaminen

Suomen kansantaloudellinen tila säilyi haastavana vuoden 2014 aikana, ja loppuvuodesta maan elinkeinoelämään vaikutti lisäksi Venäjän kriisi.  Pienten ja keskisuurten teollisten yritysten investoinnit vähenivät, mikä asettaa haasteita teollisuuden uudistumiskyvylle. Heikko taloustilanne näkyi myös pääomasijoitusmarkkinoilla, ja toimialan kohdeyhtiöiden irtautumistilastoissa alaskirjausten määrä oli suurin neljään vuoteen. 

Myönteisiäkin piirteitä löytyy. Suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin kerättiin uusia hallinnoitavia varoja vuoden aikana lähes 600 miljoonaa euroa, mikä oli suurin määrä sitten finanssikriisin.  Pääomasijoituksia tehtiin 20 % enemmän edellisvuoteen verrattuna. Pääomasijoitustoimialalla on keskeinen merkitys yritysten kasvun rakentajina, mistä on osoituksena pääomasijoitettujen yhtiöiden liikevaihdon nopeampi kasvu verrokkiyhtiöihin verrattuna.

Teollisuussijoitus teki vuonna 2014 uusia sijoituksia yhteensä 83 miljoonalla eurolla. Uusia sijoitussitoumuksia tehtiin seitsemään pääomarahastoon 42 miljoonalla eurolla ja uusia suoria sijoituksia maksettiin 40 miljoonaa euroa. Merkittäviä positiivisia asioita olivat Turun telakan hankinta yhdessä saksalaisen Meyer-perheen laivanrakennusyhtiön kanssa ja se, että suomalaisiin yrityksiin kanavoitui ennätysmäärä ulkomaista riskipääomaa Teollisuussijoituksen sijoitusverkoston kautta. Lisäksi kesäkuussa 2014 käynnistetty 100 miljoonan euron Uudistuva teollisuus - sijoitusohjelma on lähtenyt liikkeelle hyvin. Tilikauden tulos jäi kuitenkin epätyydyttäväksi. Sijoituksista kirjatut arvonalennukset sekä irtautumisista kirjatut irtautumis- ja myyntitappiot painoivat tilikauden tuloksen tappiolliseksi, -43,2 miljoonaan euroon. Merkittävin yksittäinen tappio syntyi Finnprotein Oy:n konkurssista, -14,8 miljoonaa euroa.

Vuosi 2015 on alkanut lupaavasti. Teollisuussijoituksen sijoitussalkusta on toteutunut useita irtautumisia, ja alkuvuoden kassavirta on ollut hyvä. Uudistetun strategian mukaisesti suora sijoitustoiminta suunnataan jatkossa selkeämmin myöhäisemmän vaiheen venture capital -rahoitusta tarvitseviin yhtiöihin, sekä kansainvälistä kasvua hakeviin keskisuuriin suomalaisiin yhtiöihin. Rahastosijoitustoiminnassa jatkamme suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden rahoittamista sekä toimimme Suomen pääomasijoitusmarkkinan kansainvälistämiseksi. Sijoitukset kohdennetaan entistä valikoivammin, samalla nostaen yksittäisten sijoitusten keskikokoa. Toimimme aktiivisena omistajana sekä oman organisaatiomme että sijoitusverkostomme kautta, tukeaksemme kohdeyritysten menestyksellistä kasvua ja kansainvälistymistä.

Yhtiökokouksessa 17.4.2015 päätettiin korottaa Teollisuusijoituksen osakepääomaa 105 miljoonalla eurolla. Osakeanti liittyy kolmeen eri sijoitusohjelmaan: Kasvurahastojen Rahasto II:n lisäpääomittamiseen, Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelmaan sekä uuteen kansainvälisten pääomasijoitusten hankkimiseen liittyvään sijoitusohjelmaan.

Teollisuussijoituksella on jatkossakin keskeinen rooli Suomen pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymisen edesauttamisessa sekä Suomen pääomasijoitusmarkkinan kehittämisessä ja kansainvälistämisessä.

 

Martin Backman

Toimitusjohtaja

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus