Vuosikertomus 2014

Missio, visio ja arvot

Sijoitamme kasvuun

Missio

Teollisuussijoitus on valtion pääomasijoitusyhtiö, jonka toiminnan tarkoituksena on pääomasijoittamisen keinoin ja kansainvälisesti verkottuen edistää suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua.

Sijoitukset kanavoituvat kasvuyrityksiin pääomasijoitusrahastojen kautta sekä suorina sijoituksina. Keskeinen periaate on toimia yhdessä kotimaisten ja ulkomaisten sijoittajien kanssa ja näiden rinnalla lisätä riskinottokykyä sekä rahoituksen, pääomasijoitusosaamisen ja verkostojen tarjontaa.

Teollisuussijoitus edistää rahastosijoituksilla suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittymistä ja kansainvälistymistä. Suoralla sijoitustoiminnalla edistetään kilpailukyvyn kasvattamista lupaavilla toimialoilla. 

 

Visio

Olemme osaava pääomasijoittaja ja haluttu yhteistyökumppani

Teollisuussijoituksessa on kattava pääomasijoittamisen asiantuntijaosaaminen, jota ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti. Tavoitetilassa Teollisuussijoituksen osaamista arvostetaan, ja kanssasijoittajat kokevat saavansa lisäarvoa toimiessaan Teollisuussijoituksen asiantuntijoiden kanssa uusia sijoitushankkeita arvioitaessa sekä olemassa olevia sijoituskohteita hallinnoitaessa. Korkean asiantuntemuksen lisäksi Teollisuussijoituksen toiminta on joustavaa ja palvelualtista; sijoitushankkeissa toimitaan nopeasti ja niitä edistävästi. Tavoitetilassa, arvostuksen ja yhteistyön myötä, Teollisuussijoitukselle generoituu myös laadullisesti parempaa hankevirtaa ja mahdollisuus parantaa sijoitustoimintaansa.

Toimimme kannattavasti

Teollisuussijoituksen toiminnan tulee olla liiketaloudellisesti kannattavaa pitkällä aikavälillä. Yksittäisissä sijoituspäätöksissä tavanomaista suurempi riskinotto on elinkeinopoliittisen tehtävän hoitamisessa mahdollista. Sijoitustoimintaa hallitaan kokonaisuutena siten, että sijoitukset on riittävästi hajautettu ja ettei lakisääteisesti ensisijainen velvoite liiketoiminnan pitkän aikavälin kannattavuudesta vaarannu. 

 

Arvot

Teollisuussijoituksen toiminnan tulee olla vastuullista ja läpinäkyvää. Toisaalta yhtiön toiminnan tulee olla osakeyhtiölakiin ja Teollisuussijoitusta koskevaan erityislakiin perustuen kannattavaa ja kohdistua mission toteuttamiseen. 

Markkinaehtoisuus

Yhtiön sijoitustoiminnan peruspilari on markkinaehtoisuus. Markkinaehtoisuus ilmenee jokaisessa yksittäisessä sijoituksessa siten, että sijoitus tehdään aina yhdessä yksityisen enemmistösijoittajan tai -sijoittajien kanssa ja samoin ehdoin. Markkinaehtoisuudella varmistetaan, että Teollisuussijoitus ei toimi markkinaa häiriten syrjäyttämällä yksityisiä tahoja. Markkinaehtoisuuden arvioidaan myös kehittävän markkinaa parhaiten pitkällä aikavälillä. Sijoitukset kohdentuvat markkinamekanismin mukaisesti ja sitä täydentäen kohteisiin, jotka todennäköisimmin ovat elinkelpoisimpia ja joilla on kansantaloudellisesti paras vaikuttavuus.

Tuloksellisuus

Yhtiön toiminnan tulee olla pitkällä aikavälillä liiketaloudellisesti kannattavaa. Tavoitteena on, että pitkällä aikavälillä oman pääoman tuotto ylittää yleisen inflaatiotason. Tuloksellisuudella tarkoitetaan myös elinkeinopoliittisen tuloksen eli asetettujen vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Vastuullisuus

Yhtiö edistää toiminnallaan yritysvastuullisuutta. Toiminnassa huomioidaan ja edistetään vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuutta pyritään edistämään myös sijoituskohteissa.

Yhtiö toimii pitkäjänteisenä sijoittajana ja pyrkii toimissaan ja päätöksissään ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon myös muiden intressiryhmien tarpeita.

 

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus