Vuosikertomus 2014

Sijoitustoiminta

Uudet sijoitukset

Teollisuussijoituksen sijoitusaktiviteetille vuosi 2014 oli hyvä. Vuoden aikana tarkasteluun otettiin n. 260 uutta pääomasijoitushanketta, ja Teollisuussijoitus teki uusia sijoituksia yhteensä 83 milj. eurolla.

Teollisuussijoitus uudisti strategiaansa vuoden 2014 lopulla. Suora sijoitustoiminta suunnataan jatkossa selkeämmin myöhäisemmän vaiheen venture capital –rahoitusta tarvitseviin yhtiöihin sekä kansainvälistä kasvua hakeviin keskisuuriin yhtiöihin. Rahastosijoitustoiminnan osalta yhtiö keskittyy jatkamaan suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden rahoittamista sekä toimimaan Suomen pääomasijoitusmarkkinan kansainvälistämiseksi. 

  • Teollisuussijoitus teki uusia sijoitussitoumuksia seitsemään pääomasijoitusrahastoon yhteensä 42,3 milj. eurolla. Sijoitussitoumukset kohdistuivat viiteen venture capital –rahastoon ja kahteen myöhäisen kasvun rahastoon. Vuoden aikana irtauduttiin viidestä rahastosta niiden toimikauden päätyttyä.
  • Uusia suoria sijoituksia maksettiin päättyneenä vuonna 39,9 milj. eurolla. Suorat sijoitukset painottuivat kansainväliseen kasvuun ja vientiin panostaviin kasvuyhtiöihin sekä keskisuuriin teollisiin yrityksiin. Teollisuussijoitus oli sijoittajana mukana myös kahden yhtiön listautumisessa.

Sijoitukset ja sijoitussitoumukset 784,4 milj. euroa*

* Emoyhtiön sijoitukset

Tulos

Tilikauden tulos oli -43,2 milj. euroa. Pääomasijoituksista kirjatut tuotot olivat 21,6 milj. euroa, mutta sijoituksista kirjatut arvonalennukset sekä irtautumisista kirjatut irtautumis- ja myyntitappiot painoivat tuloksen tappiolliseksi. Merkittävin tappio johtui Finnprotein Oy:n konkurssista.

  • Rahastosijoituksia maksettiin vuoden aikana 61,6 milj. eurolla. Vastaavasti rahastoista palautuva kassavirta oli 58,3 milj. euroa. Rahastoista saatua voitonjakoa kirjattiin tuloslaskelmaan yhteensä 17,0 milj. euroa.
  • Suoria sijoituksia maksettiin ulos 39,9 milj. euroa. Suorista sijoituksista palautuva kassavirta oli 9,9 milj. euroa. Lisäksi korkean riskin hankkeissa riskejä realisoitui ja arvonalennuksia jouduttiin kirjaamaan merkittävästi.
  • Likvidien varojen osalta vuosi oli hyvä. Likvidien varojen tuotto markkina-arvoin oli noin 14,0 milj. euroa ja kirjanpidollinen tulos 10,7 milj. euroa. Myönteiseen tuottoon vaikutti yleinen osake- ja korkomarkkinoiden hyvä kehitys.

 Tuloskehitys 1995-2014 (milj. euroa)

Viime vuosien tappiollisista tuloksista huolimatta Teollisuussijoituksen toiminta on ollut pitkällä aikavälillä kannattavaa. Valtio on sijoittanut Teollisuussijoitukseen 550 milj. euroa. Vuoden 2014 lopussa valtion sijoituksen arvo oli noin 597 milj. euroa.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus